1 Kings 13:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5375 [e]way-yiś-śāוַיִּשָּׂ֨אAnd took upVerb
5030 [e]han-nā-ḇîהַנָּבִ֜יאthe prophetNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5038 [e]niḇ-laṯנִבְלַ֧תthe carcassNoun
376 [e]’îš-אִישׁ־of the manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֛יםof GodNoun
3240 [e]way-yan-ni-ḥê-hūוַיַּנִּחֵ֥הוּand laidVerb
413 [e]’el-אֶֽל־it onPrep
2543 [e]ha-ḥă-mō-wrהַחֲמ֖וֹרthe donkeyNoun
7725 [e]way-šî-ḇê-hū;וַיְשִׁיבֵ֑הוּand brought it backVerb
935 [e]way-yā-ḇō,וַיָּבֹ֗אand cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5892 [e]‘îrעִיר֙the cityNoun
5030 [e]han-nā-ḇîהַנָּבִ֣יאthe prophetNoun
2205 [e]haz-zā-qên,הַזָּקֵ֔ןoldAdj
5594 [e]lis-pōḏלִסְפֹּ֖דto mournVerb
6912 [e]ū-lə-qā-ḇə-rōw.וּלְקָבְרֽוֹ׃and to buryVerb
Hebrew Texts
מלכים א 13:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשָּׂ֨א הַנָּבִ֜יא אֶת־נִבְלַ֧ת אִישׁ־הָאֱלֹהִ֛ים וַיַּנִּחֵ֥הוּ אֶֽל־הַחֲמֹ֖ור וַיְשִׁיבֵ֑הוּ וַיָּבֹ֗א אֶל־עִיר֙ הַנָּבִ֣יא הַזָּקֵ֔ן לִסְפֹּ֖ד וּלְקָבְרֹֽו׃

מלכים א 13:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישא הנביא את־נבלת איש־האלהים וינחהו אל־החמור וישיבהו ויבא אל־עיר הנביא הזקן לספד ולקברו׃

Links
1 Kings 13:291 Kings 13:29 Text Analysis1 Kings 13:29 Interlinear1 Kings 13:29 Multilingual1 Kings 13:29 TSK1 Kings 13:29 Cross References1 Kings 13:29 Bible Hub1 Kings 13:29 Biblia Paralela1 Kings 13:29 Chinese Bible1 Kings 13:29 French Bible1 Kings 13:29 German Bible

Bible Hub
1 Kings 13:28
Top of Page
Top of Page