1 Kings 12:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3289 [e]way-yiw-wā-‘aṣוַיִּוָּעַ֞ץAnd consultedVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֣לֶךְkingNoun
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘ām,רְחַבְעָ֗םRehoboamNoun
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
2205 [e]haz-zə-qê-nîmהַזְּקֵנִים֙the old menAdj
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
1961 [e]hā-yūהָי֣וּwhileVerb
5975 [e]‘ō-mə-ḏîm,עֹמְדִ֗יםstoodVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6440 [e]pə-nêפְּנֵי֙beforeNoun
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֣הSolomonNoun
1 [e]’ā-ḇîw,אָבִ֔יוhis fatherNoun
1961 [e]bih-yō-ṯōwבִּֽהְיֹת֥וֹhadVerb
2416 [e]ḥayחַ֖יhe yet livedAdj
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsaidVerb
349 [e]’êḵאֵ֚יךְHowAdv
859 [e]’at-temאַתֶּ֣םdo youPro
3289 [e]nō-w-‘ā-ṣîm,נֽוֹעָצִ֔יםadviseVerb
7725 [e]lə-hā-šîḇלְהָשִׁ֥יבthat I mayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘ām-הָֽעָם־peopleNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֖הthisPro
1697 [e]dā-ḇār.דָּבָֽר׃answerNoun
Hebrew Texts
מלכים א 12:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּוָּעַ֞ץ הַמֶּ֣לֶךְ רְחַבְעָ֗ם אֶת־הַזְּקֵנִים֙ אֲשֶׁר־הָי֣וּ עֹמְדִ֗ים אֶת־פְּנֵי֙ שְׁלֹמֹ֣ה אָבִ֔יו בִּֽהְיֹתֹ֥ו חַ֖י לֵאמֹ֑ר אֵ֚יךְ אַתֶּ֣ם נֹֽועָצִ֔ים לְהָשִׁ֥יב אֶת־הָֽעָם־הַזֶּ֖ה דָּבָֽר׃

מלכים א 12:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויועץ המלך רחבעם את־הזקנים אשר־היו עמדים את־פני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב את־העם־הזה דבר׃

Links
1 Kings 12:61 Kings 12:6 Text Analysis1 Kings 12:6 Interlinear1 Kings 12:6 Multilingual1 Kings 12:6 TSK1 Kings 12:6 Cross References1 Kings 12:6 Bible Hub1 Kings 12:6 Biblia Paralela1 Kings 12:6 Chinese Bible1 Kings 12:6 French Bible1 Kings 12:6 German Bible

Bible Hub
1 Kings 12:5
Top of Page
Top of Page