1 Kings 11:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֧עַשׂAnd didVerb
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֛הSolomonNoun
7451 [e]hā-ra‘הָרַ֖עevilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֣יin the sightNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
4390 [e]mil-lêמִלֵּ֛אdo .. .. ..Verb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֥יafterAdv
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
1732 [e]kə-ḏā-wiḏכְּדָוִ֥ד[did] as DavidNoun
1 [e]’ā-ḇîw.אָבִֽיו׃his fatherNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 11:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֧עַשׂ שְׁלֹמֹ֛ה הָרַ֖ע בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה וְלֹ֥א מִלֵּ֛א אַחֲרֵ֥י יְהוָ֖ה כְּדָוִ֥ד אָבִֽיו׃ ס

מלכים א 11:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש שלמה הרע בעיני יהוה ולא מלא אחרי יהוה כדוד אביו׃ ס

Links
1 Kings 11:61 Kings 11:6 Text Analysis1 Kings 11:6 Interlinear1 Kings 11:6 Multilingual1 Kings 11:6 TSK1 Kings 11:6 Cross References1 Kings 11:6 Bible Hub1 Kings 11:6 Biblia Paralela1 Kings 11:6 Chinese Bible1 Kings 11:6 French Bible1 Kings 11:6 German Bible

Bible Hub
1 Kings 11:5
Top of Page
Top of Page