1 Kings 11:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6908 [e]way-yiq-bōṣוַיִּקְבֹּ֤ץAnd he gatheredVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָיו֙toPrep
376 [e]’ă-nā-šîm,אֲנָשִׁ֔יםmen himNoun
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יand becameVerb
8269 [e]śar-שַׂר־captainNoun
1416 [e]gə-ḏūḏ,גְּד֔וּדover a bandNoun
2026 [e]ba-hă-rōḡבַּהֲרֹ֥גslewVerb
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֖דwhen DavidNoun
853 [e]’ō-ṯām;אֹתָ֑םthemAcc
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכ֤וּand they wentVerb
1834 [e]ḏam-me-śeqדַמֶּ֙שֶׂק֙to DamascusNoun
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּ֣שְׁבוּand dwelledVerb
  ḇāh,בָ֔הּinPrep
4427 [e]way-yim-lə-ḵūוַֽיִּמְלְכ֖וּand reignedVerb
1834 [e]bə-ḏam-mā-śeq.בְּדַמָּֽשֶׂק׃in DamascusNoun
Hebrew Texts
מלכים א 11:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְבֹּ֤ץ עָלָיו֙ אֲנָשִׁ֔ים וַיְהִ֣י שַׂר־גְּד֔וּד בַּהֲרֹ֥ג דָּוִ֖ד אֹתָ֑ם וַיֵּלְכ֤וּ דַמֶּ֙שֶׂק֙ וַיֵּ֣שְׁבוּ בָ֔הּ וַֽיִּמְלְכ֖וּ בְּדַמָּֽשֶׂק׃

מלכים א 11:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקבץ עליו אנשים ויהי שר־גדוד בהרג דוד אתם וילכו דמשק וישבו בה וימלכו בדמשק׃

Links
1 Kings 11:241 Kings 11:24 Text Analysis1 Kings 11:24 Interlinear1 Kings 11:24 Multilingual1 Kings 11:24 TSK1 Kings 11:24 Cross References1 Kings 11:24 Bible Hub1 Kings 11:24 Biblia Paralela1 Kings 11:24 Chinese Bible1 Kings 11:24 French Bible1 Kings 11:24 German Bible

Bible Hub
1 Kings 11:23
Top of Page
Top of Page