1 Kings 11:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֧אמֶרand saidVerb
  lōwל֣וֹtoPrep
6547 [e]p̄ar-‘ōh,פַרְעֹ֗הThen PharaohNoun
3588 [e]כִּ֠יButConj
4100 [e]māh-מָה־But whatPro
859 [e]’at-tāhאַתָּ֤הhave youPro
2638 [e]ḥā-sêrחָסֵר֙lackedAdj
5973 [e]‘im-mî,עִמִּ֔יwithPrep
2005 [e]wə-hin-nə-ḵāוְהִנְּךָ֥and behold youAdv
1245 [e]mə-ḇaq-qêšמְבַקֵּ֖שׁseekVerb
1980 [e]lā-le-ḵeṯלָלֶ֣כֶתto goVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
776 [e]’ar-ṣe-ḵā;אַרְצֶ֑ךָyour own countryNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶר ׀And he answeredVerb
3808 [e]lō,לֹ֔אNothingAdv
3588 [e]כִּ֥יhoweverConj
7971 [e]šal-lê-aḥשַׁלֵּ֖חַNothing however let me goVerb
7971 [e]tə-šal-lə-ḥê-nî.תְּשַׁלְּחֵֽנִי׃in any wayVerb
Hebrew Texts
מלכים א 11:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֧אמֶר לֹ֣ו פַרְעֹ֗ה כִּ֠י מָה־אַתָּ֤ה חָסֵר֙ עִמִּ֔י וְהִנְּךָ֥ מְבַקֵּ֖שׁ לָלֶ֣כֶת אֶל־אַרְצֶ֑ךָ וַיֹּ֣אמֶר ׀ לֹ֔א כִּ֥י שַׁלֵּ֖חַ תְּשַׁלְּחֵֽנִי׃

מלכים א 11:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לו פרעה כי מה־אתה חסר עמי והנך מבקש ללכת אל־ארצך ויאמר ׀ לא כי שלח תשלחני׃

Links
1 Kings 11:221 Kings 11:22 Text Analysis1 Kings 11:22 Interlinear1 Kings 11:22 Multilingual1 Kings 11:22 TSK1 Kings 11:22 Cross References1 Kings 11:22 Bible Hub1 Kings 11:22 Biblia Paralela1 Kings 11:22 Chinese Bible1 Kings 11:22 French Bible1 Kings 11:22 German Bible

Bible Hub
1 Kings 11:21
Top of Page
Top of Page