1 Kings 1:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2076 [e]way-yiz-baḥוַ֠יִּזְבַּחAnd he has slainVerb
7794 [e]šō-wrשׁ֥וֹרoxenNoun
4806 [e]ū-mə-rî-וּֽמְרִיא־and fat livestockNoun
6629 [e]wə-ṣōnוְצֹאן֮and sheepNoun
7230 [e]lā-rōḇלָרֹב֒in abundanceNoun
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָא֙and has calledVerb
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־allNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe sonsNoun
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְof the kingNoun
54 [e]ū-lə-’eḇ-yā-ṯārוּלְאֶבְיָתָר֙and AbiatharNoun
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֔ןthe priestNoun
3097 [e]ū-lə-yō-’āḇוּלְיֹאָ֖בand JoabNoun
8269 [e]śarשַׂ֣רthe captainNoun
6635 [e]haṣ-ṣā-ḇā;הַצָּבָ֑אof the hostNoun
8010 [e]wə-liš-lō-mōhוְלִשְׁלֹמֹ֥הbut SolomonNoun
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֖your servantNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
7121 [e]qā-rā.קָרָֽא׃do calledVerb
Hebrew Texts
מלכים א 1:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַ֠יִּזְבַּח שֹׁ֥ור וּֽמְרִיא־וְצֹאן֮ לָרֹב֒ וַיִּקְרָא֙ לְכָל־בְּנֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ וּלְאֶבְיָתָר֙ הַכֹּהֵ֔ן וּלְיֹאָ֖ב שַׂ֣ר הַצָּבָ֑א וְלִשְׁלֹמֹ֥ה עַבְדְּךָ֖ לֹ֥א קָרָֽא׃

מלכים א 1:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויזבח שור ומריא־וצאן לרב ויקרא לכל־בני המלך ולאביתר הכהן וליאב שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא׃

Links
1 Kings 1:191 Kings 1:19 Text Analysis1 Kings 1:19 Interlinear1 Kings 1:19 Multilingual1 Kings 1:19 TSK1 Kings 1:19 Cross References1 Kings 1:19 Bible Hub1 Kings 1:19 Biblia Paralela1 Kings 1:19 Chinese Bible1 Kings 1:19 French Bible1 Kings 1:19 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:18
Top of Page
Top of Page