1 Chronicles 4:42
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1992 [e]ū-mê-hemוּמֵהֶ֣ם ׀and likePro
4480 [e]min-מִן־ofPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יfrom the sonsNoun
8095 [e]šim-‘ō-wn,שִׁמְע֗וֹןof SimeonNoun
1980 [e]hā-lə-ḵūהָלְכוּ֙wentVerb
2022 [e]lə-harלְהַ֣רto MountNoun
8165 [e]śê-‘îr,שֵׂעִ֔ירSeirNoun
376 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֖יםmenNoun
2568 [e]ḥă-mêšחֲמֵ֣שׁfiveNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ;מֵא֑וֹתhundredNoun
6410 [e]ū-p̄ə-laṭ-yāhוּפְלַטְיָ֡הand PelatiahNoun
5294 [e]ū-nə-‘ar-yāhוּ֠נְעַרְיָהand NeariahNoun
7509 [e]ū-rə-p̄ā-yāhוּרְפָיָ֧הand RephaiahNoun
5816 [e]wə-‘uz-zî-’êlוְעֻזִּיאֵ֛לand UzzielNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe sonsNoun
3469 [e]yiš-‘îיִשְׁעִ֖יof IshiNoun
7218 [e]bə-rō-šām.בְּרֹאשָֽׁם׃as their leadersNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 4:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמֵהֶ֣ם ׀ מִן־בְּנֵ֣י שִׁמְעֹ֗ון הָלְכוּ֙ לְהַ֣ר שֵׂעִ֔יר אֲנָשִׁ֖ים חֲמֵ֣שׁ מֵאֹ֑ות וּפְלַטְיָ֡ה וּ֠נְעַרְיָה וּרְפָיָ֧ה וְעֻזִּיאֵ֛ל בְּנֵ֥י יִשְׁעִ֖י בְּרֹאשָֽׁם׃

דברי הימים א 4:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומהם ׀ מן־בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם׃

Links
1 Chronicles 4:421 Chronicles 4:42 Text Analysis1 Chronicles 4:42 Interlinear1 Chronicles 4:42 Multilingual1 Chronicles 4:42 TSK1 Chronicles 4:42 Cross References1 Chronicles 4:42 Bible Hub1 Chronicles 4:42 Biblia Paralela1 Chronicles 4:42 Chinese Bible1 Chronicles 4:42 French Bible1 Chronicles 4:42 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 4:41
Top of Page
Top of Page