1 Chronicles 19:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכוּ֩Then there wentVerb
5046 [e]way-yag-gî-ḏūוַיַּגִּ֨ידוּ[certain] and toldVerb
1732 [e]lə-ḏā-wîḏלְדָוִ֤ידDavidNoun
5921 [e]‘al-עַל־howPrep
582 [e]hā-’ă-nā-šîmהָֽאֲנָשִׁים֙how the menNoun
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֣חAnd he sentVerb
7125 [e]liq-rā-ṯām,לִקְרָאתָ֔םto meetNoun
3588 [e]kî-כִּי־forConj
1961 [e]hā-yūהָי֥וּwere themVerb
582 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֖יםfor the menNoun
3637 [e]niḵ-lā-mîmנִכְלָמִ֣יםashamedVerb
3966 [e]mə-’ōḏ;מְאֹ֑דwere greatlyAdj
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרAnd saidVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֙לֶךְ֙the kingNoun
3427 [e]šə-ḇūשְׁב֣וּstayVerb
3405 [e]ḇî-rê-ḥōw,בִֽירֵח֔וֹat JerichoNoun
5704 [e]‘aḏעַ֛דuntilPrep
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6779 [e]yə-ṣam-maḥיְצַמַּ֥חbe grownVerb
2206 [e]zə-qan-ḵemזְקַנְכֶ֖םyour beardsNoun
7725 [e]wə-šaḇ-tem.וְשַׁבְתֶּֽם׃Then [then] returnVerb
Hebrew Texts
דברי הימים א 19:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּלְכוּ֩ וַיַּגִּ֨ידוּ לְדָוִ֤יד עַל־הָֽאֲנָשִׁים֙ וַיִּשְׁלַ֣ח לִקְרָאתָ֔ם כִּי־הָי֥וּ הָאֲנָשִׁ֖ים נִכְלָמִ֣ים מְאֹ֑ד וַיֹּ֤אמֶר הַמֶּ֙לֶךְ֙ שְׁב֣וּ בִֽירֵחֹ֔ו עַ֛ד אֲשֶׁר־יְצַמַּ֥ח זְקַנְכֶ֖ם וְשַׁבְתֶּֽם׃

דברי הימים א 19:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו ויגידו לדויד על־האנשים וישלח לקראתם כי־היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד אשר־יצמח זקנכם ושבתם׃

Links
1 Chronicles 19:51 Chronicles 19:5 Text Analysis1 Chronicles 19:5 Interlinear1 Chronicles 19:5 Multilingual1 Chronicles 19:5 TSK1 Chronicles 19:5 Cross References1 Chronicles 19:5 Bible Hub1 Chronicles 19:5 Biblia Paralela1 Chronicles 19:5 Chinese Bible1 Chronicles 19:5 French Bible1 Chronicles 19:5 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 19:4
Top of Page
Top of Page