1 Chronicles 16:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2342 [e]ḥî-lūחִ֤ילוּFearVerb
6440 [e]mil-lə-p̄ā-nāwמִלְּפָנָיו֙before himNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץthe earthNoun
637 [e]’ap̄-אַף־alsoConj
3559 [e]tik-kō-wnתִּכּ֥וֹןshall be stableVerb
8398 [e]tê-ḇêlתֵּבֵ֖לthe worldNoun
1077 [e]bal-בַּל־notAdv
4131 [e]tim-mō-wṭ.תִּמּֽוֹט׃do movedVerb
Hebrew Texts
דברי הימים א 16:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חִ֤ילוּ מִלְּפָנָיו֙ כָּל־הָאָ֔רֶץ אַף־תִּכֹּ֥ון תֵּבֵ֖ל בַּל־תִּמֹּֽוט׃

דברי הימים א 16:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חילו מלפניו כל־הארץ אף־תכון תבל בל־תמוט׃

Links
1 Chronicles 16:301 Chronicles 16:30 Text Analysis1 Chronicles 16:30 Interlinear1 Chronicles 16:30 Multilingual1 Chronicles 16:30 TSK1 Chronicles 16:30 Cross References1 Chronicles 16:30 Bible Hub1 Chronicles 16:30 Biblia Paralela1 Chronicles 16:30 Chinese Bible1 Chronicles 16:30 French Bible1 Chronicles 16:30 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 16:29
Top of Page
Top of Page