1 Chronicles 12:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7307 [e]wə-rū-aḥוְר֣וּחַThen the spiritNoun
3847 [e]lā-ḇə-šāh,לָבְשָׁ֗הcame onVerb
  ’eṯ-אֶת־ -  
6022 [e]‘ă-mā-śayעֲמָשַׂי֮AmasaiNoun
7218 [e]rōšרֹ֣אשׁ[the jeopardy of] chiefNoun
  [haš-šə-lō-wō-šîm[הַשְּׁלֹושִׁים -  
  ḵ]כ] -  
7970 [e](haš-šā-lî-šîm(הַשָּׁלִישִׁים֒thirtyNoun
  q)ק) -  
  lə-ḵāלְךָ֤to youPrep
1732 [e]ḏā-wîḏדָוִיד֙DavidNoun
  wə-‘im-mə-ḵāוְעִמְּךָ֣you 
1121 [e]ḇen-בֶן־sonNoun
3448 [e]yi-šay,יִשַׁ֔יof JesseNoun
7965 [e]šā-lō-wmשָׁל֨וֹם ׀peaceNoun
7965 [e]šā-lō-wmשָׁל֜וֹםpeaceNoun
  lə-ḵā,לְךָ֗toPrep
7965 [e]wə-šā-lō-wmוְשָׁלוֹם֙and peaceNoun
5826 [e]lə-‘ō-zə-re-ḵā,לְעֹ֣זְרֶ֔ךָto your helpersVerb
3588 [e]כִּ֥יforConj
5826 [e]‘ă-zā-rə-ḵāעֲזָרְךָ֖helpsVerb
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā;אֱלֹהֶ֑יךָyour GodNoun
6901 [e]way-qab-bə-lêmוַיְקַבְּלֵ֣םthen received youVerb
1732 [e]dā-wîḏ,דָּוִ֔ידDavid themNoun
5414 [e]way-yit-tə-nêmוַֽיִּתְּנֵ֖םand made themVerb
7218 [e]bə-rā-šêבְּרָאשֵׁ֥יcaptainsNoun
1416 [e]hag-gə-ḏūḏ.הַגְּדֽוּד׃of the bandNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 12:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְר֣וּחַ לָבְשָׁ֗ה אֶת־עֲמָשַׂי֮ רֹ֣אשׁ [הַשְּׁלֹושִׁים כ] (הַשָּׁלִישִׁים֒ ק) לְךָ֤ דָוִיד֙ וְעִמְּךָ֣ בֶן־יִשַׁ֔י שָׁלֹ֨ום ׀ שָׁלֹ֜ום לְךָ֗ וְשָׁלֹום֙ לְעֹ֣זְרֶ֔ךָ כִּ֥י עֲזָרְךָ֖ אֱלֹהֶ֑יךָ וַיְקַבְּלֵ֣ם דָּוִ֔יד וַֽיִּתְּנֵ֖ם בְּרָאשֵׁ֥י הַגְּדֽוּד׃ פ

דברי הימים א 12:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ורוח לבשה את־עמשי ראש [השלושים כ] (השלישים ק) לך דויד ועמך בן־ישי שלום ׀ שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד׃ פ

Links
1 Chronicles 12:191 Chronicles 12:19 Text Analysis1 Chronicles 12:19 Interlinear1 Chronicles 12:19 Multilingual1 Chronicles 12:19 TSK1 Chronicles 12:19 Cross References1 Chronicles 12:19 Bible Hub1 Chronicles 12:19 Biblia Paralela1 Chronicles 12:19 Chinese Bible1 Chronicles 12:19 French Bible1 Chronicles 12:19 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 12:18
Top of Page
Top of Page