wə·’ā·mar·nū
Englishman's Concordance
wə·’ā·mar·nū — 3 Occurrences

Genesis 37:20
HEB: בְּאַחַ֣ד הַבֹּר֔וֹת וְאָמַ֕רְנוּ חַיָּ֥ה רָעָ֖ה
NAS: of the pits; and we will say, 'A wild
KJV: pit, and we will say, Some evil
INT: one of the pits will say beast A wild

Joshua 22:28
HEB: דֹּרֹתֵ֖ינוּ מָחָ֑ר וְאָמַ֡רְנוּ רְא֣וּ אֶת־
NAS: in time to come, then we shall say, See
KJV: in time to come, that we may say [again], Behold
INT: our generations time shall say See the copy

Judges 21:22
HEB: ק) אֵלֵ֗ינוּ וְאָמַ֤רְנוּ אֲלֵיהֶם֙ חָנּ֣וּנוּ
NAS: to complain to us, that we shall say to them, 'Give them to us voluntarily,
KJV: unto us to complain, that we will say unto them, Be favourable
INT: adversary to us shall say to Give

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 559
5308 Occurrences


’ā·mar — 699 Occ.
’ă·mā·rə·ḵā — 1 Occ.
’ă·mā·rə·ḵem — 1 Occ.
’ă·mā·re·hā — 1 Occ.
’ā·mā·rə·tî — 1 Occ.
’ā·mar·nū — 3 Occ.
’ā·mart — 7 Occ.
’ā·mar·tā — 19 Occ.
’ă·mar·tem — 11 Occ.
’ā·mar·tî — 76 Occ.
’ā·mə·rāh — 15 Occ.
’ā·mə·rêḵ — 2 Occ.
’ā·mə·rî — 2 Occ.
’ā·mə·rū — 57 Occ.
’ā·mōr — 8 Occ.
bə·’ā·mə·rām — 2 Occ.
bə·’ā·mə·rî — 3 Occ.
be·’ĕ·mā·rə·ḵem — 3 Occ.
be·’ĕ·mōr — 3 Occ.
bə·’ō·mə·rîm — 1 Occ.
’ĕ·mōr — 56 Occ.
ha·’ă·mōr — 1 Occ.
hā·’ō·mêr — 9 Occ.
hā·’ō·mə·rāh — 3 Occ.
hā·’ō·mə·rîm — 16 Occ.
hā·’ō·mə·rōṯ — 1 Occ.
hă·yō·mar — 1 Occ.
he·’ā·mar — 1 Occ.
he·’ā·mōr — 1 Occ.
he·’ā·mūr — 1 Occ.
he·’ĕ·mar·tā — 1 Occ.
he·’ĕ·mî·rə·ḵā — 1 Occ.
’im·rî- — 6 Occ.
’im·rū- — 18 Occ.
kə·’ā·mə·rām — 1 Occ.
ke·’ĕ·mōr — 1 Occ.
lê·mōr — 936 Occ.
ne·’ĕ·mar — 1 Occ.
nō·mar — 5 Occ.
’ō·mar — 16 Occ.
’ō·mêr — 26 Occ.
’ō·me·reṯ — 4 Occ.
’ō·mə·rîm — 34 Occ.
’ō·mə·rō·wṯ — 1 Occ.
’ō·wm·rāh — 1 Occ.
še·yō·mar — 1 Occ.
še·yō·mə·rū — 1 Occ.
ṯō·mar — 53 Occ.
tō·mar·nāh — 2 Occ.
tō·mêr — 2 Occ.
tō·mə·rî — 2 Occ.
tō·mə·rū — 23 Occ.
ṯō·mə·rūn — 1 Occ.
tō·mə·rî — 3 Occ.
ṯō·mə·rūn — 8 Occ.
ū·ḇə·’ā·mə·rî — 1 Occ.
wa·’ă·mar·tem — 28 Occ.
way·yê·’ā·mar — 1 Occ.
way·yō·mar — 122 Occ.
way·yō·mer — 1948 Occ.
way·yō·mə·rū — 298 Occ.
way·yō·m·rū — 1 Occ.
wan·nō·mer — 8 Occ.
wā·’ō·mar — 94 Occ.
wā·’ō·mə·rāh — 18 Occ.
wat·tō·mar — 5 Occ.
wat·tō·mar·nā — 3 Occ.
wat·tō·mar·nāh — 5 Occ.
wat·tō·mer — 199 Occ.
wat·tō·mə·rî — 1 Occ.
wat·tō·mə·rū — 8 Occ.
wat·tō·mə·rî — 4 Occ.
wa·yō·mar — 1 Occ.
wə·’ā·mar — 52 Occ.
wə·’ā·mā·rə·tā — 1 Occ.
wə·’ā·mar·nū — 3 Occ.
wə·’ā·mart — 3 Occ.
wə·’ā·mar·tā — 132 Occ.
wə·’ā·mar·tî — 11 Occ.
wə·’ā·mə·rāh — 8 Occ.
wə·’ā·mə·rū — 35 Occ.
we·’ĕ·mār- — 2 Occ.
wə·’im·rū — 6 Occ.
wə·lê·mōr — 3 Occ.
wə·nō·mar — 1 Occ.
wə·’ō·mar — 1 Occ.
wə·’ō·mêr — 1 Occ.
wə·’ō·mə·rāh — 1 Occ.
wə·’ō·mə·rîm — 2 Occ.
wə·yō·mar — 6 Occ.
wə·yō·mə·rū — 9 Occ.
yê·’ā·mar — 3 Occ.
yê·’ā·mêr — 16 Occ.
yiṯ·’am·mə·rū — 1 Occ.
yō·mar — 59 Occ.
yō·mə·rū — 53 Occ.
yō·mə·ru·ḵā — 1 Occ.
Additional Entries
wat·tō·mar — 5 Occ.
wat·tō·mar·nā — 3 Occ.
wat·tō·mar·nāh — 5 Occ.
wat·tō·mer — 199 Occ.
wat·tō·mə·rî — 1 Occ.
wat·tō·mə·rū — 8 Occ.
wat·tō·mə·rî — 4 Occ.
wa·yō·mar — 1 Occ.
wə·’ā·mar — 52 Occ.
wə·’ā·mā·rə·tā — 1 Occ.
wə·’ā·mart — 3 Occ.
wə·’ā·mar·tā — 132 Occ.
wə·’ā·mar·tî — 11 Occ.
wə·’ā·mə·rāh — 8 Occ.
wə·’ā·mə·rū — 35 Occ.
we·’ĕ·mār- — 2 Occ.
wə·’im·rū — 6 Occ.
wə·lê·mōr — 3 Occ.
wə·nō·mar — 1 Occ.
wə·’ō·mar — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page