kə·rê·a‘-
Englishman's Concordance
kə·rê·a‘- — 1 Occurrence

Psalm 35:14
HEB: כְּרֵֽעַ־ כְּאָ֣ח לִ֭י
NAS: I went about as though it were my friend or brother;
KJV: I behaved myself as though [he had been] my friend [or] brother:
INT: were my friend brother went

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7453
186 Occurrences


bə·rê·‘e·ḵā — 1 Occ.
bə·rê·‘ê·hū — 9 Occ.
hā·rê·a‘ — 2 Occ.
kə·rê·a‘- — 1 Occ.
lə·rê·‘ă·ḵā — 4 Occ.
lə·rê·‘e·ḵā — 3 Occ.
lə·rê·‘ê·hū — 20 Occ.
lə·rê·‘e·ḵā — 1 Occ.
mê·rê·‘āh — 1 Occ.
mê·rê·‘ê·hū — 5 Occ.
mê·rê·‘·hū — 1 Occ.
rê·a‘ — 4 Occ.
rê·‘ă·ḵā — 5 Occ.
rê·‘āy — 2 Occ.
rê·‘āw — 1 Occ.
rê·‘a·yiḵ — 1 Occ.
rê·‘e·ḵā — 16 Occ.
rê·‘ê·hū — 82 Occ.
rê·‘ê — 1 Occ.
rê·‘e·ḵā — 3 Occ.
rê·‘e·hā — 1 Occ.
rê·‘ê·hem — 2 Occ.
rê·‘î — 2 Occ.
rê·‘ă·ḵem — 1 Occ.
rê·‘îm — 5 Occ.
wā·rê·a‘ — 1 Occ.
wə·rê·a‘ — 2 Occ.
ḇə·rê·‘ă·ḵā — 3 Occ.
wə·rê·‘ay — 2 Occ.
wə·rê·‘ê·hū — 2 Occ.
wə·rê·‘e·ḵā — 1 Occ.
wə·rê·‘ōw — 1 Occ.
Additional Entries
ḇə·rā·‘ā·ṯêḵ — 1 Occ.
wə·rā·‘ā·ṯōw — 1 Occ.
wə·rā·‘îm — 3 Occ.
wə·rā·‘ō·wṯ — 4 Occ.
bə·rê·‘ōh — 1 Occ.
rê·a‘ — 1 Occ.
rê·‘ōw — 1 Occ.
bə·rê·‘e·ḵā — 1 Occ.
bə·rê·‘ê·hū — 9 Occ.
hā·rê·a‘ — 2 Occ.
lə·rê·‘ă·ḵā — 4 Occ.
lə·rê·‘e·ḵā — 3 Occ.
lə·rê·‘ê·hū — 20 Occ.
lə·rê·‘e·ḵā — 1 Occ.
mê·rê·‘āh — 1 Occ.
mê·rê·‘ê·hū — 5 Occ.
mê·rê·‘·hū — 1 Occ.
rê·a‘ — 4 Occ.
rê·‘ă·ḵā — 5 Occ.
rê·‘āy — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page