hă·yir·ṣeh
Englishman's Concordance
hă·yir·ṣeh — 1 Occurrence

Micah 6:7
HEB: הֲיִרְצֶ֤ה יְהוָה֙ בְּאַלְפֵ֣י
NAS: Does the LORD take delight in thousands
KJV: Will the LORD be pleased with thousands
INT: take the LORD thousands

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7521
57 Occurrences


bir·ṣō·wṯ — 1 Occ.
bir·ṣō·w·ṯî — 1 Occ.
bir·ṣō·ṯōw — 1 Occ.
’er·ṣeh — 3 Occ.
’er·ṣêm — 1 Occ.
ha·’er·ṣeh — 1 Occ.
hă·yir·ṣə·ḵā — 1 Occ.
hă·yir·ṣeh — 1 Occ.
lir·ṣō·wṯ — 1 Occ.
nir·ṣāh — 1 Occ.
rā·ṣāh — 2 Occ.
rā·ṣām — 2 Occ.
rā·ṣə·ṯāh — 2 Occ.
rā·ṣî·ṯā — 1 Occ.
rā·ṣū — 1 Occ.
rə·ṣêh — 2 Occ.
rə·ṣî·ṯām — 1 Occ.
rə·ṣui — 1 Occ.
rō·ṣām — 1 Occ.
rō·w·ṣeh — 2 Occ.
tir·ṣeh — 4 Occ.
tiṣ·ṣō·rə·nāh — 1 Occ.
ū·rə·ṣî·ṯām — 1 Occ.
way·yir·ṣê·hū — 1 Occ.
wat·ti·reṣ — 1 Occ.
wat·tir·ṣê·nî — 1 Occ.
wə·’er·ṣeh- — 1 Occ.
wə·hir·ṣāṯ — 1 Occ.
wə·nir·ṣāh — 1 Occ.
wə·rā·ṣi·ṯî — 1 Occ.
wə·rā·ṣui — 1 Occ.
wə·ṯi·reṣ — 1 Occ.
yê·rā·ṣeh — 4 Occ.
yə·raṣ·ṣū — 1 Occ.
yê·rā·ṣū — 1 Occ.
yir·ṣe·ḵā — 1 Occ.
yir·ṣeh — 3 Occ.
yir·ṣū — 4 Occ.
yiṯ·raṣ·ṣeh — 1 Occ.
Additional Entries
bə·raṣ·ṣê- — 1 Occ.
rā·ṣō·w — 1 Occ.
tə·raṣ·ṣə·ḏūn — 1 Occ.
bir·ṣō·wṯ — 1 Occ.
bir·ṣō·w·ṯî — 1 Occ.
bir·ṣō·ṯōw — 1 Occ.
’er·ṣeh — 3 Occ.
’er·ṣêm — 1 Occ.
ha·’er·ṣeh — 1 Occ.
hă·yir·ṣə·ḵā — 1 Occ.
lir·ṣō·wṯ — 1 Occ.
nir·ṣāh — 1 Occ.
rā·ṣāh — 2 Occ.
rā·ṣām — 2 Occ.
rā·ṣə·ṯāh — 2 Occ.
rā·ṣî·ṯā — 1 Occ.
rā·ṣū — 1 Occ.
rə·ṣêh — 2 Occ.
rə·ṣî·ṯām — 1 Occ.
rə·ṣui — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page