ζητοῦντες
Englishman's Concordance
ζητοῦντες (zētountes) — 10 Occurrences

Matthew 2:20 V-PPA-NMP
GRK: γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν
NAS: for those who sought the Child's
KJV: which sought the young child's
INT: indeed who were seeking the life

Matthew 12:46 V-PPA-NMP
GRK: εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι
NAS: outside, seeking to speak
KJV: without, desiring to speak
INT: were standing outside seeking to him to speak

Matthew 12:47 V-PPA-NMP
GRK: ἔξω ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι λαλῆσαι
INT: outside are standing seeking to you to speak

Matthew 21:46 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι
NAS: When they sought to seize
KJV: But when they sought to lay hands
INT: And seeking him to lay hold of

Mark 8:11 V-PPA-NMP
GRK: συζητεῖν αὐτῷ ζητοῦντες παρ' αὐτοῦ
NAS: to argue with Him, seeking from Him a sign
KJV: to question with him, seeking of him
INT: to dispute with him seeking from him

John 6:24 V-PPA-NMP
GRK: εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν
NAS: and came to Capernaum seeking Jesus.
KJV: to Capernaum, seeking for Jesus.
INT: to Capernaum seeking Jesus

Acts 10:19 V-PPA-NMP
GRK: ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε
NAS: three men are looking for you.
KJV: three men seek thee.
INT: men three seek you

Romans 10:3 V-PPA-NMP
GRK: ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι τῇ
NAS: righteousness and seeking to establish
KJV: and going about to establish
INT: own righteousness seeking to establish to the

Galatians 2:17 V-PPA-NMP
GRK: εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν
NAS: But if, while seeking to be justified
KJV: if, while we seek to be justified
INT: if however seeking to be justified in

1 Thessalonians 2:6 V-PPA-NMP
GRK: οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων
NAS: nor did we seek glory from men,
KJV: of men sought we glory, neither
INT: nor seeking from men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page