Τύρου
Englishman's Concordance
Τύρου (Tyrou) — 5 Occurrences

Matthew 15:21 N-GFS
GRK: τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος
NAS: into the district of Tyre and Sidon.
KJV: into the coasts of Tyre and Sidon.
INT: the district of Tyre and Sidon

Mark 7:24 N-GFS
GRK: τὰ ὅρια Τύρου καὶ Σιδῶνος
NAS: to the region of Tyre . And when He had entered
KJV: into the borders of Tyre and Sidon,
INT: the region of Tyre and Sidon

Mark 7:31 N-GFS
GRK: τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ
NAS: out from the region of Tyre, and came
KJV: from the coasts of Tyre and Sidon,
INT: the region of Tyre he came through

Luke 6:17 N-GFS
GRK: τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος
NAS: and the coastal region of Tyre and Sidon,
KJV: from the sea coast of Tyre and
INT: the sea coast of Tyre and Sidon

Acts 21:7 N-GFS
GRK: διανύσαντες ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἰς
NAS: the voyage from Tyre, we arrived
KJV: [our] course from Tyre, we came to
INT: having completed from Tyre arrived at

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page