συναγωγὴν
Englishman's Concordance
συναγωγὴν (synagōgēn) — 12 Occurrences

Matthew 12:9 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν
NAS: He went into their synagogue.
KJV: into their synagogue:
INT: into the synagogue of them

Mark 1:21 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν
NAS: He entered the synagogue and [began] to teach.
KJV: into the synagogue, and taught.
INT: into the synagogue he taught

Mark 3:1 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγήν καὶ ἦν
NAS: again into a synagogue; and a man
KJV: into the synagogue; and
INT: into the synagogue and there was

Luke 4:16 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγήν καὶ ἀνέστη
NAS: He entered the synagogue on the Sabbath,
KJV: into the synagogue on
INT: into the synagogue and stood up

Luke 6:6 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν
NAS: He entered the synagogue and was teaching;
KJV: entered into the synagogue and taught:
INT: into the synagogue and taught

Luke 7:5 N-AFS
GRK: καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν
NAS: and it was he who built us our synagogue.
KJV: hath built us a synagogue.
INT: and the synagogue he built

Acts 13:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ
NAS: they went into the synagogue and sat down.
KJV: into the synagogue on the sabbath
INT: into the synagogue on the day

Acts 14:1 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων
NAS: they entered the synagogue of the Jews
KJV: into the synagogue of the Jews,
INT: into the synagogue of the Jews

Acts 17:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων
NAS: they went into the synagogue of the Jews.
KJV: into the synagogue of the Jews.
INT: into the synagogue of the Jews

Acts 18:19 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν διελέξατο τοῖς
NAS: entered the synagogue and reasoned
KJV: into the synagogue, and reasoned with
INT: into the synagogue reasoned with the

Acts 19:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ
NAS: And he entered the synagogue and continued speaking out boldly
KJV: into the synagogue, and spake boldly
INT: into the synagogue he spoke boldly for

James 2:2 N-AFS
GRK: εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ
NAS: comes into your assembly with a gold ring
KJV: your assembly a man
INT: might have come into assembly of you a man

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page