2968. κώμη (kómé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2968. κώμη (kómé) — 28 Occurrences

Matthew 9:35 N-AFP
GRK: καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν
NAS: the cities and villages, teaching
KJV: the cities and villages, teaching in
INT: and the villages teaching in

Matthew 10:11 N-AFS
GRK: πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε ἐξετάσατε
NAS: city or village you enter, inquire
KJV: city or town ye shall enter, enquire
INT: city or village you enter inquire

Matthew 14:15 N-AFP
GRK: εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς
NAS: that they may go into the villages and buy
KJV: into the villages, and buy
INT: into the villages they might buy for themselves

Matthew 21:2 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι
NAS: to them, Go into the village opposite
KJV: Go into the village over against you,
INT: into the village that [is] in front

Mark 6:6 N-AFP
GRK: περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων
NAS: And He was going around the villages teaching.
KJV: round about the villages, teaching.
INT: he went about the villages around teaching

Mark 6:36 N-AFP
GRK: ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς
NAS: countryside and villages and buy
KJV: and into the villages, and buy
INT: region and villages they might buy for themselves

Mark 6:56 N-AFP
GRK: εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ εἰς
NAS: He entered villages, or
KJV: he entered, into villages, or cities,
INT: he entered into villages or into

Mark 8:23 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς κώμης καὶ πτύσας
NAS: He brought him out of the village; and after spitting
KJV: out of the town; and
INT: out of the village and having spit

Mark 8:26 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς Μηδὲ
NAS: Do not even enter the village.
KJV: go into the town, nor tell
INT: into the village might you enter nor

Mark 8:26 Noun-DFS
GRK: ἐν τῇ κώμῃ
KJV: [it] to any in the town.
INT: in the village

Mark 8:27 N-AFP
GRK: εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς
NAS: with His disciples, to the villages of Caesarea
KJV: into the towns of Caesarea
INT: into the villages of Caesarea

Mark 11:2 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι
NAS: to them, Go into the village opposite
KJV: into the village over against
INT: into the village before you

Luke 5:17 N-GFS
GRK: ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας
NAS: from every village of Galilee
KJV: out of every town of Galilee, and
INT: out of every village of Galilee

Luke 8:1 N-AFS
GRK: πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ
NAS: from one city and village to another,
KJV: city and village, preaching and
INT: city and village by village preaching and

Luke 9:6 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ
NAS: they [began] going throughout the villages, preaching the gospel
KJV: through the towns, preaching the gospel,
INT: through the villages proclaiming the gospel and

Luke 9:12 N-AFP
GRK: τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς
NAS: into the surrounding villages and countryside
KJV: they may go into the towns and country
INT: the surrounding villages and countryside

Luke 9:52 N-AFS
GRK: εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαριτῶν ὡς
NAS: and entered a village of the Samaritans
KJV: into a village of the Samaritans,
INT: they entered into a village of Samaritans so as

Luke 9:56 N-AFS
GRK: εἰς ἑτέραν κώμην
NAS: on to another village.
KJV: to another village.
INT: to another village

Luke 10:38 N-AFS
GRK: εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά γυνὴ
NAS: along, He entered a village; and a woman
KJV: into a certain village: and a certain
INT: entered into a village certain a woman

Luke 13:22 N-AFP
GRK: πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ
NAS: from one city and village to another,
KJV: the cities and villages, teaching, and
INT: towns and villages teaching and

Luke 17:12 N-AFS
GRK: εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ
NAS: As He entered a village, ten leprous
KJV: into a certain village, there met him
INT: into a certain village met him

Luke 19:30 N-AFS
GRK: τὴν κατέναντι κώμην ἐν ᾗ
NAS: Go into the village ahead
KJV: into the village over against
INT: the ahead village in which

Luke 24:13 N-AFS
GRK: πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους
NAS: day to a village named
KJV: day to a village called Emmaus,
INT: going to a village being distant furlongs

Luke 24:28 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο
NAS: And they approached the village where
KJV: unto the village, whither
INT: to the village where they were going

John 7:42 N-GFS
GRK: Βηθλεὲμ τῆς κώμης ὅπου ἦν
NAS: and from Bethlehem, the village where
KJV: out of the town of Bethlehem,
INT: Bethlehem the village where was

John 11:1 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ
NAS: of Bethany, the village of Mary
KJV: Bethany, the town of Mary and
INT: of the village of Mary and

John 11:30 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κώμην ἀλλ' ἦν
NAS: come into the village, but was still
KJV: come into the town, but was
INT: into the village but was

Acts 8:25 N-AFP
GRK: πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαριτῶν
NAS: to many villages of the Samaritans.
KJV: in many villages of the Samaritans.
INT: to many moreover villages of the Samaritans

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page