2889. κόσμος (kosmos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2889. κόσμος (kosmos) — 186 Occurrences

Matthew 4:8 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν
NAS: the kingdoms of the world and their glory;
KJV: the kingdoms of the world, and
INT: kingdoms of the world and the

Matthew 5:14 N-GMS
GRK: φῶς τοῦ κόσμου οὐ δύναται
NAS: You are the light of the world. A city
KJV: the light of the world. A city
INT: light of the world not is able

Matthew 13:35 Noun-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
INT: from [the] foundation of [the] world

Matthew 13:38 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ κόσμος τὸ δὲ
NAS: and the field is the world; and [as for] the good
KJV: The field is the world; the good
INT: is the world and

Matthew 16:26 N-AMS
GRK: ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ
NAS: the whole world and forfeits
KJV: the whole world, and
INT: if the world whole he gain

Matthew 18:7 N-DMS
GRK: Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν
NAS: Woe to the world because
KJV: Woe unto the world because of
INT: Woe to the world because of the

Matthew 24:21 N-GMS
GRK: ἀπ' ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ
NAS: the beginning of the world until
KJV: the beginning of the world to this
INT: from [the] beginning of [the] world until

Matthew 25:34 N-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: for you from the foundation of the world.
KJV: from the foundation of the world:
INT: from [the] foundation of [the] world

Matthew 26:13 N-DMS
GRK: ὅλῳ τῷ κόσμῳ λαληθήσεται καὶ
NAS: in the whole world, what
KJV: the whole world, [there] shall also
INT: all the world will be spoken of also

Mark 8:36 N-AMS
GRK: κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον καὶ
NAS: the whole world, and forfeit
KJV: the whole world, and
INT: if he gain the world whole and

Mark 14:9 N-AMS
GRK: ὅλον τὸν κόσμον καὶ ὃ
NAS: in the whole world, what
KJV: the whole world, [this] also
INT: [the] whole the world also what

Mark 16:15 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε
NAS: into all the world and preach
KJV: all the world, and preach
INT: into the world all proclaim

Luke 9:25 N-AMS
GRK: κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν
NAS: the whole world, and loses
KJV: if he gain the whole world, and lose
INT: having gained the world whole himself

Luke 11:50 N-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς
NAS: the foundation of the world, may be charged
KJV: the foundation of the world, may be required
INT: from [the] foundation of [the] world of the

Luke 12:30 N-GMS
GRK: ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν ὑμῶν
NAS: the nations of the world eagerly seek;
KJV: the nations of the world seek after:
INT: nations of the world seek after of you

John 1:9 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον
NAS: coming into the world, enlightens
KJV: that cometh into the world.
INT: into the world

John 1:10 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καὶ
NAS: He was in the world, and the world
KJV: He was in the world, and the world
INT: In the world he was and

John 1:10 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ
NAS: He was in the world, and the world was made
KJV: the world, and the world was made by
INT: and the world through him

John 1:10 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ
NAS: through Him, and the world did not know
KJV: him, and the world knew him
INT: and the world him not

John 1:29 N-GMS
GRK: ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου
NAS: who takes away the sin of the world!
KJV: taketh away the sin of the world.
INT: sin of the world

John 3:16 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν
NAS: loved the world, that He gave
KJV: so loved the world, that he gave
INT: God the world that the

John 3:17 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ
NAS: the Son into the world to judge
KJV: Son into the world to condemn
INT: into the world that he might judge

John 3:17 N-AMS
GRK: κρίνῃ τὸν κόσμον ἀλλ' ἵνα
NAS: to judge the world, but that the world
KJV: to condemn the world; but that
INT: he might judge the world but that

John 3:17 N-NMS
GRK: σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ
NAS: the world, but that the world might be saved
KJV: but that the world through him
INT: might be saved the world through him

John 3:19 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν
NAS: has come into the world, and men
KJV: is come into the world, and men
INT: into the world and loved

John 4:42 N-GMS
GRK: σωτὴρ τοῦ κόσμου
NAS: is indeed the Savior of the world.
KJV: the Christ, the Saviour of the world.
INT: Savior of the world

John 6:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον
NAS: who is to come into the world.
KJV: that should come into the world.
INT: into the world

John 6:33 N-DMS
GRK: διδοὺς τῷ κόσμῳ
NAS: and gives life to the world.
KJV: giveth life unto the world.
INT: gives to the world

John 6:51 N-GMS
GRK: τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς
NAS: for the life of the world is My flesh.
KJV: for the life of the world.
INT: the of the world life

John 7:4 N-DMS
GRK: σεαυτὸν τῷ κόσμῳ
NAS: show Yourself to the world.
KJV: shew thyself to the world.
INT: yourself to the world

John 7:7 N-NMS
GRK: δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς
NAS: The world cannot hate
KJV: The world cannot hate
INT: is able the world to hate you

John 8:12 N-GMS
GRK: φῶς τοῦ κόσμου ὁ ἀκολουθῶν
NAS: the Light of the world; he who follows
KJV: the light of the world: he that followeth
INT: light of the world he that follows

John 8:23 N-GMS
GRK: τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ ἐγὼ
NAS: you are of this world, I am
KJV: of this world; I am
INT: this the world are I

John 8:23 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου τούτου
NAS: I am not of this world.
KJV: of this world.
INT: of the world this

John 8:26 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον
NAS: from Him, these I speak to the world.
KJV: speak to the world those things which
INT: to the world

John 9:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ὦ φῶς
NAS: I am in the world, I am
KJV: I am in the world, I am the light
INT: in the world I might be [the] light

John 9:5 N-GMS
GRK: εἰμὶ τοῦ κόσμου
NAS: I am the Light of the world.
KJV: I am the light of the world.
INT: I am of the world

John 9:39 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον
NAS: I came into this world, so that those
KJV: into this world, that they which see
INT: into the world this came

John 10:36 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε
NAS: and sent into the world, 'You are blaspheming,'
KJV: sent into the world, Thou blasphemest;
INT: into the world you do say

John 11:9 N-GMS
GRK: φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει
NAS: the light of this world.
KJV: the light of this world.
INT: light the world of this he sees

John 11:27 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος
NAS: [even] He who comes into the world.
KJV: should come into the world.
INT: into the world comes

John 12:19 N-NMS
GRK: ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ
NAS: good; look, the world has gone after
KJV: behold, the world is gone
INT: Behold the world after him

John 12:25 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς
NAS: in this world will keep
KJV: in this world shall keep it
INT: in the world this to

John 12:31 N-GMS
GRK: ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου νῦν
NAS: is upon this world; now
KJV: the judgment of this world: now shall
INT: is the world of this now

John 12:31 N-GMS
GRK: ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται
NAS: of this world will be cast
KJV: the prince of this world be cast out.
INT: prince of the world this will be cast

John 12:46 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα ἵνα
NAS: [as] Light into the world, so
KJV: a light into the world, that whosoever
INT: into the world have come that

John 12:47 N-AMS
GRK: κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ' ἵνα
NAS: to judge the world, but to save
KJV: to judge the world, but to
INT: I might judge the world but that

John 12:47 N-AMS
GRK: σώσω τὸν κόσμον
NAS: the world, but to save the world.
KJV: to save the world.
INT: I might save the world

John 13:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς
NAS: out of this world to the Father,
KJV: out of this world unto the Father,
INT: out of the world this to

John 13:1 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τέλος
NAS: who were in the world, He loved
KJV: which were in the world, he loved them
INT: in the world to [the] end

John 14:17 N-NMS
GRK: ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται
NAS: whom the world cannot
KJV: whom the world cannot
INT: whom the world not is able

John 14:19 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι
NAS: a little while the world will no longer
KJV: a little while, and the world seeth me
INT: and the world me no more

John 14:22 N-DMS
GRK: οὐχὶ τῷ κόσμῳ
NAS: Yourself to us and not to the world?
KJV: and not unto the world?
INT: not to the world

John 14:27 N-NMS
GRK: καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ
NAS: I give to you; not as the world gives
KJV: not as the world giveth, give
INT: as the world gives I

John 14:30 N-GMS
GRK: ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων καὶ
NAS: with you, for the ruler of the world is coming,
KJV: the prince of this world cometh, and
INT: the of this world ruler and

John 14:31 N-NMS
GRK: γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ
NAS: but so that the world may know
KJV: But that the world may know that
INT: might know the world that I love

John 15:18 N-NMS
GRK: Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ
NAS: If the world hates you, you know
KJV: If the world hate you,
INT: If the world you hates

John 15:19 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε ὁ
NAS: If you were of the world, the world
KJV: ye were of the world, the world would
INT: of the world you were the

John 15:19 N-NMS
GRK: ἦτε ὁ κόσμος ἂν τὸ
NAS: you were of the world, the world would love
KJV: of the world, the world would love
INT: you were the world anyhow the

John 15:19 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ
NAS: but because you are not of the world, but I chose
KJV: not of the world, but I
INT: of the world not you are

John 15:19 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου διὰ τοῦτο
NAS: but I chose you out of the world, because
KJV: out of the world, therefore
INT: out of the world on account of this

John 15:19 N-NMS
GRK: ὑμᾶς ὁ κόσμος
NAS: because of this the world hates you.
KJV: therefore the world hateth
INT: you the world

John 16:8 N-AMS
GRK: ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας
NAS: will convict the world concerning
KJV: he will reprove the world of sin,
INT: will convict the world concerning sin

John 16:11 N-GMS
GRK: ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται
NAS: of this world has been judged.
KJV: the prince of this world is judged.
INT: ruler the world of this has been judged

John 16:20 N-NMS
GRK: ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται ὑμεῖς
NAS: and lament, but the world will rejoice;
KJV: but the world shall rejoice:
INT: however [the] world will rejoice you

John 16:21 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον
NAS: has been born into the world.
KJV: is born into the world.
INT: into the world

John 16:28 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον πάλιν ἀφίημι
NAS: and have come into the world; I am leaving
KJV: am come into the world: again, I leave
INT: into the world again I leave

John 16:28 N-AMS
GRK: ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι
NAS: I am leaving the world again
KJV: again, I leave the world, and go
INT: I leave the world and go

John 16:33 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔχετε
NAS: peace. In the world you have
KJV: In the world ye shall have
INT: In the world tribulation you have

John 16:33 N-AMS
GRK: νενίκηκα τὸν κόσμον
NAS: I have overcome the world.
KJV: I have overcome the world.
INT: have overcome the world

John 17:5 N-AMS
GRK: τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ
NAS: I had with You before the world was.
KJV: thee before the world was.
INT: the world was with

John 17:6 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου σοὶ ἦσαν
NAS: You gave Me out of the world; they were Yours
KJV: me out of the world: thine they were,
INT: out of the world Yours they were

John 17:9 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ
NAS: on behalf of the world, but of those whom
KJV: not for the world, but for
INT: concerning the world make I request but

John 17:11 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ καὶ αὐτοὶ
NAS: no longer in the world; and [yet] they themselves
KJV: no more in the world, but these
INT: in the world and themselves

John 17:11 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν κἀγὼ
NAS: and [yet] they themselves are in the world, and I come
KJV: are in the world, and I
INT: in the world are and I

John 17:13 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν
NAS: I speak in the world so
KJV: in the world, that
INT: in the world that they might have

John 17:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς
NAS: them Your word; and the world has hated
KJV: word; and the world hath hated them,
INT: and the world hated them

John 17:14 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ
NAS: them, because they are not of the world, even
KJV: not of the world, even as I
INT: of the world as I

John 17:14 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου
NAS: even as I am not of the world.
KJV: not of the world.
INT: of the world

John 17:15 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου ἀλλ' ἵνα
NAS: You to take them out of the world, but to keep
KJV: them out of the world, but that
INT: out of the world but that

John 17:16 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν
NAS: They are not of the world, even
KJV: not of the world, even as I
INT: Of the world not they are

John 17:16 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου
NAS: even as I am not of the world.
KJV: not of the world.
INT: of the world

John 17:18 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον κἀγὼ ἀπέστειλα
NAS: As You sent Me into the world, I also
KJV: me into the world, even so have
INT: into the world I also sent

John 17:18 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον
NAS: I also have sent them into the world.
KJV: them into the world.
INT: into the world

John 17:21 N-NMS
GRK: ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι
NAS: may be in Us, so that the world may believe
KJV: us: that the world may believe that
INT: that the world might believe that

John 17:23 N-NMS
GRK: γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ
NAS: so that the world may know
KJV: and that the world may know that
INT: might know the world that you

John 17:24 N-GMS
GRK: πρὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: Me before the foundation of the world.
KJV: before the foundation of the world.
INT: before [the] foundation of [the] world

John 17:25 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ
NAS: although the world has not known
KJV: O righteous Father, the world hath not
INT: although the world you not

John 18:20 N-DMS
GRK: λελάληκα τῷ κόσμῳ ἐγὼ πάντοτε
NAS: openly to the world; I always
KJV: spake openly to the world; I ever
INT: spoke to the world I always

John 18:36 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου τούτου εἰ
NAS: is not of this world. If
KJV: of this world: if my
INT: of the world this if

John 18:36 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν
NAS: were of this world, then My servants
KJV: of this world, then would my
INT: of the world this were

John 18:37 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω
NAS: I have come into the world, to testify
KJV: into the world, that
INT: into the world that I might bear witness

John 21:25 N-AMS
GRK: οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ
NAS: that even the world itself
KJV: that even the world itself
INT: I suppose the world would contain the

Acts 17:24 N-AMS
GRK: ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα
NAS: who made the world and all things
KJV: God that made the world and all things
INT: having made the world and all things

Romans 1:8 N-DMS
GRK: ὅλῳ τῷ κόσμῳ
NAS: throughout the whole world.
KJV: of throughout the whole world.
INT: all the world

Romans 1:20 N-GMS
GRK: ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν
NAS: the creation of the world His invisible
KJV: the creation of the world are clearly seen,
INT: from [the] creation of [the] world by the things made

Romans 3:6 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν κόσμον
NAS: will God judge the world?
KJV: God judge the world?
INT: God the world

Romans 3:19 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ κόσμος τῷ θεῷ
NAS: and all the world may become
KJV: and all the world may become guilty
INT: all the world to God

Romans 4:13 N-GMS
GRK: αὐτὸν εἶναι κόσμου ἀλλὰ διὰ
NAS: that he would be heir of the world was not through
KJV: heir of the world, [was] not
INT: he should be [of the] world but by

Romans 5:12 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν καὶ
NAS: entered into the world, and death
KJV: entered into the world, and death
INT: into the world entered and

Romans 5:13 N-DMS
GRK: ἦν ἐν κόσμῳ ἁμαρτία δὲ
NAS: sin was in the world, but sin
KJV: was in the world: but sin
INT: was in [the] world sin moreover

Romans 11:12 N-GMS
GRK: αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ
NAS: is riches for the world and their failure
KJV: [be] the riches of the world, and
INT: of them [is] riches of [the] world and the

Romans 11:15 N-GMS
GRK: αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου τίς ἡ
NAS: is the reconciliation of the world, what
KJV: [be] the reconciling of the world, what
INT: of them [be the] reconciliation of [the] world what the

1 Corinthians 1:20 N-GMS
GRK: σοφίαν τοῦ κόσμου
NAS: made foolish the wisdom of the world?
KJV: the wisdom of this world?
INT: wisdom the world

1 Corinthians 1:21 N-NMS
GRK: ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς
NAS: of God the world through
KJV: the wisdom of God the world by wisdom
INT: knew the world by the

1 Corinthians 1:27 N-GMS
GRK: μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ
NAS: the foolish things of the world to shame
KJV: the foolish things of the world to
INT: foolish things of the world chose

1 Corinthians 1:27 N-GMS
GRK: ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ
NAS: the weak things of the world to shame
KJV: the weak things of the world to
INT: weak things of the world chose

1 Corinthians 1:28 N-GMS
GRK: ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ
NAS: and the base things of the world and the despised
KJV: base things of the world, and
INT: low-born of the world and the

1 Corinthians 2:12 N-GMS
GRK: πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ
NAS: not the spirit of the world, but the Spirit
KJV: the spirit of the world, but
INT: spirit of the world received but

1 Corinthians 3:19 N-GMS
GRK: σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία
NAS: of this world is foolishness
KJV: of this world is
INT: wisdom the world of this foolishness

1 Corinthians 3:22 N-NMS
GRK: Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ
NAS: Cephas or the world or life
KJV: Cephas, or the world, or life,
INT: Cephas or [the] world or life

1 Corinthians 4:9 N-DMS
GRK: ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις
NAS: a spectacle to the world, both
KJV: a spectacle unto the world, and
INT: we became to the world both to angels

1 Corinthians 4:13 N-GMS
GRK: περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν πάντων
NAS: as the scum of the world, the dregs
KJV: the filth of the world, [and are] the offscouring
INT: refuse of the world we are become of all [the]

1 Corinthians 5:10 N-GMS
GRK: πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ
NAS: of this world, or
KJV: of this world, or
INT: sexually immoral the world of this or

1 Corinthians 5:10 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν
NAS: you would have to go out of the world.
KJV: go out of the world.
INT: out of the world to go

1 Corinthians 6:2 N-AMS
GRK: ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν καὶ
NAS: will judge the world? If
KJV: shall judge the world? and
INT: saints the world will judge and

1 Corinthians 6:2 N-NMS
GRK: κρίνεται ὁ κόσμος ἀνάξιοί ἐστε
NAS: If the world is judged
KJV: and if the world shall be judged by
INT: is judged the world unworthy are you

1 Corinthians 7:31 N-AMS
GRK: χρώμενοι τὸν κόσμον ὡς μὴ
NAS: who use the world, as though
KJV: they that use this world, as not
INT: using the world as not

1 Corinthians 7:31 N-GMS
GRK: σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου
NAS: of this world is passing away.
KJV: of this world passeth away.
INT: present form the world of this

1 Corinthians 7:33 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ
NAS: is concerned about the things of the world, how
KJV: for the things that are of the world, how
INT: the things of the world how he shall please

1 Corinthians 7:34 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ
NAS: is concerned about the things of the world, how
KJV: for the things of the world, how
INT: the things of the world how she shall please

1 Corinthians 8:4 N-DMS
GRK: εἴδωλον ἐν κόσμῳ καὶ ὅτι
NAS: as an idol in the world, and that there is no
KJV: [is] nothing in the world, and that
INT: an idol [is] in [the] world and that [there is]

1 Corinthians 11:32 N-DMS
GRK: σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν
NAS: along with the world.
KJV: be condemned with the world.
INT: with the world we should be condemned

1 Corinthians 14:10 N-DMS
GRK: εἰσὶν ἐν κόσμῳ καὶ οὐδὲν
NAS: of languages in the world, and no
KJV: in the world, and
INT: are in [the] world and none

2 Corinthians 1:12 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ περισσοτέρως δὲ
NAS: we have conducted ourselves in the world, and especially
KJV: in the world, and
INT: in the world more abundantly moreover

2 Corinthians 5:19 N-AMS
GRK: ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ
NAS: reconciling the world to Himself,
KJV: reconciling the world unto himself,
INT: in Christ [the] world reconciling to himself

2 Corinthians 7:10 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον
NAS: but the sorrow of the world produces
KJV: the sorrow of the world worketh
INT: and [the] of the world grief death

Galatians 4:3 N-GMS
GRK: στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι
NAS: the elemental things of the world.
KJV: under the elements of the world:
INT: basic principles of the world were held in bondage

Galatians 6:14 N-NMS
GRK: οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ
NAS: which the world has been crucified
KJV: whom the world is crucified
INT: whom to me [the] world has been crucified and I

Galatians 6:14 N-DMS
GRK: ἐσταύρωται κἀγὼ κόσμῳ
NAS: has been crucified to me, and I to the world.
KJV: unto me, and I unto the world.
INT: has been crucified and I [to the] world

Ephesians 1:4 N-GMS
GRK: πρὸ καταβολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς
NAS: the foundation of the world, that we would be holy
KJV: the foundation of the world, that we
INT: before [the] foundation of [the] world to be we

Ephesians 2:2 N-GMS
GRK: αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου κατὰ
NAS: of this world, according
KJV: of this world, according to
INT: age the world of this according to

Ephesians 2:12 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ
NAS: hope and without God in the world.
KJV: without God in the world:
INT: in the world

Philippians 2:15 N-DMS
GRK: φωστῆρες ἐν κόσμῳ
NAS: you appear as lights in the world,
KJV: lights in the world;
INT: lights in [the] world

Colossians 1:6 N-DMS
GRK: παντὶ τῷ κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον
NAS: as in all the world also
KJV: all the world; and
INT: all the world are bringing forth fruit

Colossians 2:8 N-GMS
GRK: στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ
NAS: to the elementary principles of the world, rather
KJV: the rudiments of the world, and
INT: principles of the world and not

Colossians 2:20 N-GMS
GRK: στοιχείων τοῦ κόσμου τί ὡς
NAS: to the elementary principles of the world, why,
KJV: the rudiments of the world, why,
INT: principles of the world why as if

Colossians 2:20 N-DMS
GRK: ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε
NAS: you were living in the world, do you submit yourself to decrees,
KJV: in the world, are ye subject to ordinances,
INT: alive in [the] world do you subject yourselves to decrees

1 Timothy 1:15 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι
NAS: came into the world to save
KJV: came into the world to save sinners;
INT: into the world sinners to save

1 Timothy 3:16 N-DMS
GRK: ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ ἀνελήμφθη ἐν
NAS: Believed on in the world, Taken
KJV: in the world, received up
INT: was believed on in [the] world was received up in

1 Timothy 6:7 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ὅτι οὐδὲ
NAS: nothing into the world, so
KJV: into [this] world, [and it is] certain
INT: into the world that neither

Hebrews 4:3 N-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων
NAS: from the foundation of the world.
KJV: from the foundation of the world.
INT: from [the] foundation of [the] world having been finished

Hebrews 9:26 N-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου νυνὶ δὲ
NAS: the foundation of the world; but now
KJV: the foundation of the world: but
INT: from [the] foundation of [the] world now however

Hebrews 10:5 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον λέγει Θυσίαν
NAS: when He comes into the world, He says,
KJV: into the world, he saith,
INT: into the world he says Sacrifice

Hebrews 11:7 N-AMS
GRK: κατέκρινεν τὸν κόσμον καὶ τῆς
NAS: he condemned the world, and became
KJV: he condemned the world, and
INT: he condemned the world and of the

Hebrews 11:38 N-NMS
GRK: ἄξιος ὁ κόσμος ἐπὶ ἐρημίαις
NAS: ([men] of whom the world was not worthy),
KJV: (Of whom the world was not
INT: worthy the world in deserts

James 1:27 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ κόσμου
NAS: oneself unstained by the world.
KJV: unspotted from the world.
INT: from the world

James 2:5 N-DMS
GRK: πτωχοὺς τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν
NAS: of this world [to be] rich
KJV: the poor of this world rich in
INT: poor of this world rich in

James 3:6 N-NMS
GRK: πῦρ ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας
NAS: is a fire, the [very] world of iniquity;
KJV: [is] a fire, a world of iniquity:
INT: a fire the world of unrighteousness

James 4:4 N-GMS
GRK: φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ
NAS: that friendship with the world is hostility
KJV: the friendship of the world is
INT: friendship of the world hostility [with]

James 4:4 N-GMS
GRK: εἶναι τοῦ κόσμου ἐχθρὸς τοῦ
NAS: to be a friend of the world makes
KJV: a friend of the world is
INT: to be of the world an enemy

1 Peter 1:20 N-GMS
GRK: πρὸ καταβολῆς κόσμου φανερωθέντος δὲ
NAS: the foundation of the world, but has appeared
KJV: the foundation of the world, but
INT: before [the] foundation of [the] world having been revealed however

1 Peter 3:3 N-NMS
GRK: ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος
NAS: Your adornment must not be [merely] external--
KJV: Whose adorning let it not
INT: putting on of garments adorning

1 Peter 5:9 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι
NAS: by your brethren who are in the world.
KJV: brethren that are in the world.
INT: in the world in your brotherhood

2 Peter 1:4 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ
NAS: the corruption that is in the world by lust.
KJV: that is in the world through
INT: in the world through lust

2 Peter 2:5 N-GMS
GRK: καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο
NAS: the ancient world, but preserved
KJV: not the old world, but saved
INT: and [the] ancient world not spared

2 Peter 2:5 N-DMS
GRK: ἐφύλαξεν κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας
NAS: a flood upon the world of the ungodly;
KJV: the flood upon the world of the ungodly;
INT: preserved [the] flood upon [the] world of [the] ungodly having brought in

2 Peter 2:20 N-GMS
GRK: μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει
NAS: the defilements of the world by the knowledge
KJV: the pollutions of the world through
INT: pollutions of the world through [the] knowledge

2 Peter 3:6 N-NMS
GRK: ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς
NAS: which the world at that time
KJV: Whereby the world that then was,
INT: the then world with water having been deluged

1 John 2:2 N-GMS
GRK: ὅλου τοῦ κόσμου
NAS: for [those of] the whole world.
KJV: for [the sins of] the whole world.
INT: all the world

1 John 2:15 N-AMS
GRK: ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ
NAS: Do not love the world nor
KJV: not the world, neither
INT: Love the [do] world nor the things

1 John 2:15 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ἐάν τις
NAS: nor the things in the world. If
KJV: the things [that are] in the world. If
INT: in the world If anyone

1 John 2:15 N-AMS
GRK: ἀγαπᾷ τὸν κόσμον οὐκ ἔστιν
NAS: loves the world, the love
KJV: love the world, the love
INT: should love the world not is

1 John 2:16 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ἡ ἐπιθυμία
NAS: For all that is in the world, the lust
KJV: that [is] in the world, the lust
INT: in the world the desire

1 John 2:16 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν
NAS: is not from the Father, but is from the world.
KJV: is of the world.
INT: of the world is

1 John 2:17 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ
NAS: The world is passing away,
KJV: And the world passeth away, and
INT: and the world is passing away and

1 John 3:1 N-NMS
GRK: τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει
NAS: reason the world does not know
KJV: of God: therefore the world knoweth us
INT: this the world not knows

1 John 3:13 N-NMS
GRK: ὑμᾶς ὁ κόσμος
NAS: brethren, if the world hates you.
KJV: brethren, if the world hate you.
INT: you the world

1 John 3:17 N-GMS
GRK: βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ
NAS: has the world's goods,
KJV: whoso hath this world's good, and
INT: goods of the world and might see

1 John 4:1 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον
NAS: have gone out into the world.
KJV: are gone out into the world.
INT: into the world

1 John 4:3 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη
NAS: and now it is already in the world.
KJV: is it in the world.
INT: in the world is it already

1 John 4:4 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ
NAS: is He who is in you than he who is in the world.
KJV: than he that is in the world.
INT: in the world

1 John 4:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν διὰ
NAS: They are from the world; therefore
KJV: are of the world: therefore speak they
INT: of the world are because of

1 John 4:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ
NAS: they speak [as] from the world, and the world
KJV: speak they of the world, and the world
INT: of the world they speak and

1 John 4:5 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει
NAS: [as] from the world, and the world listens
KJV: the world, and the world heareth them.
INT: and the world them hears

1 John 4:9 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν
NAS: Son into the world so
KJV: Son into the world, that we might live
INT: into the world that we might live

1 John 4:14 N-GMS
GRK: σωτῆρα τοῦ κόσμου
NAS: [to be] the Savior of the world.
KJV: [to be] the Saviour of the world.
INT: Savior of the world

1 John 4:17 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ
NAS: are we in this world.
KJV: in this world.
INT: in the world this

1 John 5:4 N-AMS
GRK: νικᾷ τὸν κόσμον καὶ αὕτη
NAS: overcomes the world; and this
KJV: God overcometh the world: and this
INT: overcomes the world and this

1 John 5:4 N-AMS
GRK: νικήσασα τὸν κόσμον ἡ πίστις
NAS: that has overcome the world-- our faith.
KJV: that overcometh the world, [even] our
INT: having overcome the world the faith

1 John 5:5 N-AMS
GRK: νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ
NAS: is the one who overcomes the world, but he who believes
KJV: he that overcometh the world, but
INT: overcomes the world if not

1 John 5:19 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν
NAS: and that the whole world lies
KJV: and the whole world lieth in
INT: and the world whole in

2 John 1:7 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον οἱ μὴ
NAS: have gone out into the world, those
KJV: into the world, who
INT: into the world those who not

Revelation 11:15 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου
NAS: The kingdom of the world has become
KJV: The kingdoms of this world are become
INT: kingdoms of the world of the Lord's

Revelation 13:8 N-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: from the foundation of the world in the book
KJV: from the foundation of the world.
INT: from [the] founding of [the] world

Revelation 17:8 N-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου βλεπόντων τὸ
NAS: from the foundation of the world, will wonder
KJV: the foundation of the world, when they behold
INT: from [the] foundation of [the] world seeing the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page