πολλοὺς
Englishman's Concordance
πολλοὺς (pollous) — 23 Occurrences

Matthew 3:7 Adj-AMP
GRK: Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων
NAS: But when he saw many of the Pharisees
KJV: when he saw many of the Pharisees
INT: having seen moreover many of the Pharisees

Matthew 8:16 Adj-AMP
GRK: αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς καὶ ἐξέβαλεν
NAS: they brought to Him many who were demon-possessed;
KJV: unto him many that were possessed with devils:
INT: to him possessed with demons many and he cast out

Matthew 14:24 Adj-AMP
GRK: ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς
NAS: was already a long distance
INT: now distance long from the

Matthew 15:30 Adj-AMP
GRK: καὶ ἑτέρους πολλούς καὶ ἔρριψαν
NAS: mute, and many others,
KJV: maimed, and many others, and
INT: and others many and they placed

Matthew 24:5 Adj-AMP
GRK: χριστός καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν
NAS: the Christ,' and will mislead many.
KJV: and shall deceive many.
INT: Christ and many they will mislead

Matthew 24:11 Adj-AMP
GRK: καὶ πλανήσουσιν πολλούς
NAS: will arise and will mislead many.
KJV: and shall deceive many.
INT: and will mislead many

Mark 1:34 Adj-AMP
GRK: καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας
NAS: And He healed many who were ill
KJV: And he healed many that were sick
INT: And he healed many [who] sick were

Mark 3:10 Adj-AMP
GRK: πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν
NAS: for He had healed many, with the result
KJV: he had healed many; insomuch that
INT: many indeed he healed

Mark 6:13 Adj-AMP
GRK: ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ
NAS: with oil many sick people
KJV: with oil many that were sick,
INT: anointed with oil many sick and

Mark 9:26 Adj-AMP
GRK: ὥστε τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι
NAS: a corpse that most [of them] said,
KJV: insomuch that many said, He is dead.
INT: so that many said that

Mark 12:5 Adj-AMP
GRK: ἀπέκτειναν καὶ πολλοὺς ἄλλους οὓς
NAS: they killed; and [so with] many others,
KJV: they killed, and many others;
INT: they killed also many others some

Mark 13:6 Adj-AMP
GRK: εἰμι καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν
NAS: I am [He!]' and will mislead many.
KJV: [Christ]; and shall deceive many.
INT: am [he] and many they will mislead

Luke 1:16 Adj-AMP
GRK: καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν
NAS: And he will turn many of the sons
KJV: And many of the children of Israel
INT: And many of the sons

Luke 7:21 Adj-AMP
GRK: ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων
NAS: He cured many [people] of diseases
KJV: he cured many of
INT: hour he healed many of diseases

Luke 14:16 Adj-AMP
GRK: καὶ ἐκάλεσεν πολλούς
NAS: dinner, and he invited many;
KJV: and bade many:
INT: and invited many

Acts 10:27 Adj-AMP
GRK: εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς
NAS: and found many people assembled.
KJV: found many that were come together.
INT: finds gathered together many

Acts 26:10 Adj-AMP
GRK: Ἰεροσολύμοις καὶ πολλούς τε τῶν
NAS: did I lock up many of the saints
KJV: Jerusalem: and many of the saints did
INT: Jerusalem and many also of the

Romans 5:15 Adj-AMP
GRK: εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν
NAS: Christ, abound to the many.
KJV: hath abounded unto many.
INT: to the many did abound

1 Corinthians 4:15 Adj-AMP
GRK: ἀλλ' οὐ πολλοὺς πατέρας ἐν
NAS: yet [you would] not [have] many fathers,
KJV: yet [have ye] not many fathers: for
INT: yet not many fathers in

2 Corinthians 6:10 Adj-AMP
GRK: ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες
NAS: yet making many rich, as having
KJV: yet making many rich; as
INT: as poor many moreover enriching

2 Corinthians 12:21 Adj-AMP
GRK: καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων
NAS: you, and I may mourn over many of those
KJV: [that] I shall bewail many which
INT: and I should mourn over many of those who have before sinned

Galatians 1:14 Adj-AMP
GRK: Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν
NAS: beyond many of my contemporaries
KJV: above many my equals
INT: Judaism beyond many contemporaries in

Hebrews 2:10 Adj-AMP
GRK: τὰ πάντα πολλοὺς υἱοὺς εἰς
NAS: in bringing many sons
KJV: in bringing many sons
INT: all things many sons to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page