φαγεῖν
Englishman's Concordance
φαγεῖν (phagein) — 34 Occurrences

Matthew 12:4 V-ANA
GRK: ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς
KJV: for him to eat, neither for
INT: it was for him to eat nor for those

Matthew 14:16 V-ANA
GRK: αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν
KJV: ye them to eat.
INT: to them you to eat

Matthew 15:20 V-ANA
GRK: ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ
KJV: a man: but to eat with unwashen hands
INT: with unwashed hands eating not defiles

Matthew 25:35 V-ANA
GRK: ἐδώκατέ μοι φαγεῖν ἐδίψησα καὶ
KJV: ye gave me meat: I was thirsty, and
INT: you gave me to eat I thirsted and

Matthew 25:42 V-ANA
GRK: ἐδώκατέ μοι φαγεῖν καὶ ἐδίψησα
KJV: me no meat: I was thirsty, and
INT: you gave to me to eat and I thirsted

Matthew 26:17 V-ANA
GRK: ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα
KJV: for thee to eat the passover?
INT: we should prepare for you to eat the passover

Mark 2:26 V-ANA
GRK: οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ
KJV: not lawful to eat but for the priests,
INT: not it is lawful to eat if not

Mark 3:20 V-ANA
GRK: μηδὲ ἄρτον φαγεῖν
KJV: not so much as eat bread.
INT: even bread to eat

Mark 5:43 V-ANA
GRK: δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν
KJV: her to eat.
INT: [something] should be given to her to eat

Mark 6:31 V-ANA
GRK: καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν
KJV: leisure so much as to eat.
INT: and not even to eat had they opportunity

Mark 6:37 V-ANA
GRK: αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν καὶ λέγουσιν
KJV: ye them to eat. And they say
INT: to them you [something] to eat And they say

Mark 6:37 V-ANA
GRK: δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν
KJV: give them to eat?
INT: give them to eat

Luke 6:4 V-ANA
GRK: οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ
KJV: not lawful to eat but for the priests
INT: not it is lawful to eat if not

Luke 8:55 V-ANA
GRK: αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν
KJV: to give her meat.
INT: to her [something] should be given to eat

Luke 9:13 V-ANA
GRK: Δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς οἱ
KJV: ye them to eat. And they said,
INT: Give to them to eat you

Luke 14:1 V-ANA
GRK: Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον καὶ
KJV: Pharisees to eat bread
INT: Pharisees on a Sabbath to eat bread that

Luke 22:15 V-ANA
GRK: τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ' ὑμῶν
KJV: I have desired to eat this
INT: passover to eat with you

John 4:32 V-ANA
GRK: βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς
KJV: have meat to eat that ye
INT: food have to eat which you

John 4:33 V-ANA
GRK: ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν
KJV: brought him [ought] to eat?
INT: did bring him [anything] to eat

John 6:31 V-ANA
GRK: ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν
KJV: from heaven to eat.
INT: he gave them to eat

John 6:52 V-ANA
GRK: σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν
KJV: us [his] flesh to eat?
INT: flesh of him to eat

Acts 23:12 V-ANA
GRK: λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πίειν
KJV: that they would neither eat nor drink
INT: declaring neither to eat nor to drink

Acts 23:21 V-ANA
GRK: ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν
KJV: that they will neither eat nor drink
INT: themselves neither to eat not to drink

Romans 14:2 V-ANA
GRK: μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα ὁ
KJV: believeth that he may eat all things:
INT: indeed believes to eat all things another

Romans 14:21 V-ANA
GRK: τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ
KJV: [It is] good neither to eat flesh, nor
INT: not to eat meat nor

1 Corinthians 9:4 V-ANA
GRK: ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν
KJV: not power to eat and to drink?
INT: Have we authority to eat and to drink

1 Corinthians 10:7 V-ANA
GRK: ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πεῖν
KJV: The people sat down to eat and drink,
INT: the people to eat and to drink

1 Corinthians 11:20 V-ANA
GRK: κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν
KJV: not to eat the Lord's
INT: [the] Lord's supper to eat

1 Corinthians 11:21 V-ANA
GRK: ἐν τῷ φαγεῖν καὶ ὃς
KJV: For in eating every one taketh before
INT: in eating and one

1 Corinthians 11:33 V-ANA
GRK: εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε
KJV: to eat, tarry
INT: in order to eat one another wait for

Hebrews 13:10 V-ANA
GRK: ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν
KJV: right to eat which serve
INT: of which to eat not they have

Revelation 2:7 V-ANA
GRK: δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ
KJV: will I give to eat of
INT: I will give to him to eat of the

Revelation 2:14 V-ANA
GRK: υἱῶν Ἰσραήλ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ
KJV: of Israel, to eat things sacrificed unto idols,
INT: sons of Israel to eat things sacrificed to idols and

Revelation 2:20 V-ANA
GRK: πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα
KJV: and to eat things sacrificed unto idols.
INT: to commit sexual immorality and to eat things sacrificed to idols

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page