πατρίδα
Englishman's Concordance
πατρίδα (patrida) — 3 Occurrences

Matthew 13:54 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν
NAS: He came to His hometown and [began] teaching
KJV: into his own country, he taught them
INT: into the region his [own] he taught

Mark 6:1 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ καὶ
NAS: and came into His hometown; and His disciples
KJV: into his own country; and his
INT: into the hometown of him and

Hebrews 11:14 N-AFS
GRK: ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν
NAS: that they are seeking a country of their own.
KJV: that they seek a country.
INT: make manifest that [their] own country they are seeking

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page