ὁρίων
Englishman's Concordance
ὁρίων (horiōn) — 6 Occurrences

Matthew 8:34 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν
NAS: Him to leave their region.
KJV: out of their coasts.
INT: from the region of them

Matthew 15:22 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα
NAS: woman from that region came
KJV: the same coasts, and cried
INT: from the region same having come out

Mark 5:17 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν
NAS: to implore Him to leave their region.
KJV: out of their coasts.
INT: from the region of them

Mark 7:31 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν
NAS: He went out from the region of Tyre,
KJV: departing from the coasts of Tyre and
INT: from the region of Tyre he came

Mark 7:31 N-GNP
GRK: μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως
NAS: within the region of Decapolis.
KJV: the midst of the coasts of Decapolis.
INT: [the] midst of the region of [the] Decapolis

Acts 13:50 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν
NAS: and drove them out of their district.
KJV: out of their coasts.
INT: from the district of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page