ὄψεσθε
Englishman's Concordance
ὄψεσθε (opsesthe) — 13 Occurrences

Matthew 26:64 V-FIM-2P
GRK: ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν
INT: from now you will see the Son

Matthew 27:24 V-FIM-2P
GRK: τούτου ὑμεῖς ὄψεσθε
INT: of this you see to it yourselves

Matthew 28:7 V-FIM-2P
GRK: ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε ἰδοὺ εἶπον
INT: there him you will see Behold I have told

Mark 14:62 V-FIM-2P
GRK: εἰμι καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν
INT: am And you will see the Son

Mark 16:7 V-FIM-2P
GRK: ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε καθὼς εἶπεν
INT: there him will you see as he said

Luke 17:22 V-FIM-2P
GRK: καὶ οὐκ ὄψεσθε
INT: and not you will see [it]

John 1:39 V-FIM-2P
GRK: Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε ἦλθαν οὖν
NAS: to them, Come, and you will see. So
INT: Come and see They went so

John 1:51 V-FIM-2P
GRK: λέγω ὑμῖν ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν
INT: I say to you you will see the heaven

John 16:16 V-FIM-2P
GRK: μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με ὅτι
INT: a little [while] and you will see me because

John 16:17 V-FIM-2P
GRK: μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με καί
INT: a little [while] and you will see me And

John 16:19 V-FIM-2P
GRK: μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με
INT: a little [while] and you will see me

Acts 18:15 V-FIM-2P
GRK: καθ' ὑμᾶς ὄψεσθε αὐτοί κριτὴς
INT: among you you will see [to it] yourselves for a judge

Acts 20:25 V-FIM-2P
GRK: ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν
INT: that no more you will see the face

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page