μετανοήσουσιν
Englishman's Concordance
μετανοήσουσιν (metanoēsousin) — 1 Occurrence

Luke 16:30 V-FIA-3P
GRK: πρὸς αὐτοὺς μετανοήσουσιν
NAS: to them from the dead, they will repent!'
KJV: from the dead, they will repent.
INT: to them they will repent

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page