μέρη
Englishman's Concordance
μέρη (merē) — 11 Occurrences

Matthew 2:22 N-ANP
GRK: εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας
NAS: he left for the regions of Galilee,
KJV: into the parts of Galilee:
INT: into the district of Galilee

Matthew 15:21 N-ANP
GRK: εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ
NAS: and withdrew into the district of Tyre
KJV: into the coasts of Tyre
INT: to the district of Tyre and

Matthew 16:13 N-ANP
GRK: εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς
NAS: came into the district of Caesarea
KJV: into the coasts of Caesarea
INT: into the parts of Caesarea

Mark 8:10 N-ANP
GRK: εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά
NAS: and came to the district of Dalmanutha.
KJV: and came into the parts of Dalmanutha.
INT: into the district of Dalmanutha

John 19:23 N-ANP
GRK: ἐποίησαν τέσσαρα μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ
NAS: and made four parts, a part to every
KJV: made four parts, to every soldier
INT: made four parts to each soldier

John 21:6 N-ANP
GRK: τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου
NAS: on the right-hand side of the boat
KJV: on the right side of the ship, and
INT: the right side of the boat

Acts 2:10 N-ANP
GRK: καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης
NAS: Egypt and the districts of Libya
KJV: and in the parts of Libya
INT: and the parts of Libya

Acts 19:1 N-ANP
GRK: τὰ ἀνωτερικὰ μέρη κατελθεῖν εἰς
NAS: the upper country and came
KJV: through the upper coasts came
INT: the upper parts came to

Acts 20:2 N-ANP
GRK: δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ
NAS: those districts and had given
KJV: those parts, and
INT: moreover the districts those and

Ephesians 4:9 N-ANP
GRK: τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς
NAS: into the lower parts of the earth?
KJV: into the lower parts of the earth?
INT: the lower parts of the earth

Revelation 16:19 N-ANP
GRK: εἰς τρία μέρη καὶ αἱ
NAS: into three parts, and the cities
KJV: into three parts, and the cities
INT: into three parts and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page