κληρονομήσατε
Englishman's Concordance
κληρονομήσατε (klēronomēsate) — 1 Occurrence

Matthew 25:34 V-AMA-2P
GRK: πατρός μου κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην
NAS: of My Father, inherit the kingdom
KJV: Father, inherit the kingdom
INT: Father of me inherit the prepared

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page