Ἰακώβου
Englishman's Concordance
Ἰακώβου (Iakōbou) — 13 Occurrences

Matthew 27:56 N-GMS
GRK: ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ
NAS: the mother of James and Joseph,
KJV: Mary the mother of James and Joses,
INT: the of James and Joseph

Mark 1:29 N-GMS
GRK: Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου
NAS: and Andrew, with James and John.
KJV: Andrew, with James and John.
INT: Andrew with James and John

Mark 3:17 N-GMS
GRK: ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου καὶ ἐπέθηκεν
NAS: the brother of James (to them He gave
KJV: the brother of James; and
INT: brother of James and he added

Mark 5:37 N-GMS
GRK: τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου
NAS: and John the brother of James.
KJV: John the brother of James.
INT: the brother of James

Mark 6:3 N-GMS
GRK: καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆτος
NAS: and brother of James and Joses
KJV: the brother of James, and Joses,
INT: and brother of James and Joseph

Mark 10:41 N-GMS
GRK: ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου
NAS: to feel indignant with James and John.
KJV: with James and
INT: to be indignant about James and John

Mark 15:40 N-GMS
GRK: Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ
NAS: the mother of James the Less
KJV: Mary the mother of James the less and
INT: Mary the [mother] of James the least

Mark 16:1 N-GMS
GRK: ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη
NAS: and Mary the [mother] of James, and Salome,
KJV: the [mother] of James, and
INT: the [mother] of James and Salome

Luke 6:16 N-GMS
GRK: καὶ Ἰούδαν Ἰακώβου καὶ Ἰούδαν
NAS: Judas [the son] of James, and Judas
KJV: And Judas [the brother] of James, and
INT: and Judas [brother] of James and Judas

Luke 24:10 N-GMS
GRK: Μαρία ἡ Ἰακώβου καὶ αἱ
NAS: and Mary the [mother] of James; also
KJV: Mary [the mother] of James, and
INT: Mary the [mother] of james and the

Acts 1:13 N-GMS
GRK: καὶ Ἰούδας Ἰακώβου
NAS: and Judas [the] [son] of James.
KJV: and Judas [the brother] of James.
INT: and Judas [brother] of James

Galatians 2:12 N-GMS
GRK: τινὰς ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν
NAS: of certain men from James, he used to eat
KJV: came from James, he did eat with
INT: some from James with the

Jude 1:1 N-GMS
GRK: ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου τοῖς ἐν
NAS: and brother of James, To those
KJV: brother of James, to them that are sanctified
INT: brother moreover of James to those in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page