γραμματεὺς
Englishman's Concordance
γραμματεὺς (grammateus) — 5 Occurrences

Matthew 8:19 N-NMS
GRK: προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ
NAS: Then a scribe came and said
KJV: And a certain scribe came, and said
INT: having come to [him] one scribe said to him

Matthew 13:52 N-NMS
GRK: τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ
NAS: every scribe who has become a disciple
KJV: every scribe [which is] instructed
INT: this every scribe having discipled into the

Mark 12:32 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ γραμματεύς Καλῶς διδάσκαλε
NAS: The scribe said to Him, Right,
KJV: And the scribe said unto him,
INT: to him the scribe Right teacher

Acts 19:35 N-NMS
GRK: ὄχλον ὁ γραμματεύς φησιν Ἄνδρες
NAS: the crowd, the town clerk said,
KJV: And when the townclerk had appeased
INT: crowd the town clerk says Men

1 Corinthians 1:20 N-NMS
GRK: σοφός ποῦ γραμματεύς ποῦ συζητητὴς
NAS: Where is the scribe? Where
KJV: where [is] the scribe? where
INT: wise where [the] scribe where [the] debater

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page