ἐξερχόμενοι
Englishman's Concordance
ἐξερχόμενοι (exerchomenoi) — 5 Occurrences

Matthew 8:28 V-PPM/P-NMP
GRK: τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι χαλεποὶ λίαν
NAS: met Him as they were coming out of the tombs.
KJV: possessed with devils, coming out of
INT: the tombs coming violent very

Matthew 10:14 V-PPM/P-NMP
GRK: λόγους ὑμῶν ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς
NAS: your words, as you go out of that house
KJV: words, when ye depart out of that
INT: words of you going forth away of [that]

Matthew 27:32 V-PPM/P-NMP
GRK: Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον
NAS: As they were coming out, they found
KJV: And as they came out, they found
INT: going forth moreover they found

Luke 9:5 V-PPM/P-NMP
GRK: δέχωνται ὑμᾶς ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς
NAS: And as for those who do not receive you, as you go out from that city,
KJV: receive you, when ye go out of that
INT: might receive you going forth from the

Luke 9:6 V-PPM/P-NMP
GRK: Ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο
NAS: Departing, they [began] going throughout
KJV: And they departed, and went through
INT: going forth moreover they passed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1831
219 Occurrences


ἐξῆλθαν — 2 Occ.
ἐξήλθατε — 9 Occ.
ἐξῆλθεν — 68 Occ.
ἐξῆλθες — 1 Occ.
ἐξήλθομεν — 1 Occ.
ἐξῆλθον — 23 Occ.
ἐξήρχετο — 2 Occ.
ἐξήρχοντο — 2 Occ.
ἐξεληλύθασιν — 1 Occ.
ἐξεληλύθει — 2 Occ.
ἐξελήλυθεν — 2 Occ.
ἐξεληλυθός — 1 Occ.
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.
ἐξεληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.
ἐξέλθατε — 2 Occ.
ἔξελθε — 10 Occ.
ἐξέλθῃ — 3 Occ.
ἐξέλθῃς — 2 Occ.
ἐξέλθητε — 3 Occ.
ἐξελθεῖν — 9 Occ.
ἐξελθὼν — 21 Occ.
ἐξελθόντα — 3 Occ.
ἐξελθόντες — 18 Occ.
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.
ἐξέρχεσθε — 2 Occ.
ἐξέρχεται — 3 Occ.
ἐξερχώμεθα — 1 Occ.
ἐξερχομένων — 1 Occ.
ἐξερχόμενοι — 5 Occ.
ἐξερχόμενος — 1 Occ.
ἐξέρχονται — 2 Occ.
Additional Entries
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.
ἐξέρχεσθε — 2 Occ.
ἐξέρχεται — 3 Occ.
ἐξερχώμεθα — 1 Occ.
ἐξερχομένων — 1 Occ.
ἐξερχόμενος — 1 Occ.
ἐξέρχονται — 2 Occ.
ἔξεστιν — 29 Occ.
ἐξὸν — 3 Occ.
ἐξετάσαι — 1 Occ.
ἐξετάσατε — 2 Occ.
ἐξηγησάμενος — 1 Occ.
ἐξηγήσατο — 2 Occ.
ἐξηγεῖτο — 1 Occ.
ἐξηγουμένων — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page