ἐξέχεεν
Englishman's Concordance
ἐξέχεεν (execheen) — 10 Occurrences

John 2:15 V-AIA-3S
GRK: τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα
NAS: and the oxen; and He poured out the coins
KJV: and poured out the changers'
INT: of the money-changers he poured out the coins

Acts 2:33 V-AIA-3S
GRK: τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο ὃ
NAS: Spirit, He has poured forth this
KJV: Ghost, he hath shed forth this,
INT: the Father he poured out this which

Titus 3:6 V-AIA-3S
GRK: οὗ ἐξέχεεν ἐφ' ἡμᾶς
NAS: whom He poured out upon us richly
KJV: Which he shed on us
INT: which he poured out on us

Revelation 16:2 V-AIA-3S
GRK: πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: [angel] went and poured out his bowl
KJV: went, and poured out his vial
INT: first and poured out the bowl

Revelation 16:3 V-AIA-3S
GRK: ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: The second [angel] poured out his bowl
KJV: the second angel poured out his vial
INT: the second poured out the bowl

Revelation 16:4 V-AIA-3S
GRK: ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: the third [angel] poured out his bowl
KJV: the third angel poured out his vial
INT: the third poured out the bowl

Revelation 16:8 V-AIA-3S
GRK: ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: The fourth [angel] poured out his bowl
KJV: the fourth angel poured out his vial
INT: the fourth poured out the bowl

Revelation 16:10 V-AIA-3S
GRK: ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: the fifth [angel] poured out his bowl
KJV: the fifth angel poured out his vial
INT: the fifth poured out the bowl

Revelation 16:12 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: The sixth [angel] poured out his bowl
KJV: the sixth angel poured out his vial
INT: the sixth poured out the bowl

Revelation 16:17 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: the seventh [angel] poured out his bowl
KJV: the seventh angel poured out his vial
INT: the seventh poured out the bowl

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page