ἐπηρώτησαν
Englishman's Concordance
ἐπηρώτησαν (epērōtēsan) — 7 Occurrences

Matthew 12:10 V-AIA-3P
GRK: ξηράν καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες
NAS: was withered. And they questioned Jesus, asking,
KJV: withered. And they asked him, saying,
INT: withered And they asked him saying

Matthew 16:1 V-AIA-3P
GRK: Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον
NAS: up, and testing Jesus, they asked Him to show
KJV: tempting desired him
INT: Sadducees tempting [him] asked him a sign

Matthew 17:10 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ
NAS: And His disciples asked Him, Why then
KJV: his disciples asked him, saying,
INT: And asked him the

Matthew 22:23 V-AIA-3P
GRK: ἀνάστασιν καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν
NAS: came to Jesus and questioned Him,
KJV: resurrection, and asked him,
INT: a resurrection and they questioned him

Luke 20:21 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες
NAS: They questioned Him, saying, Teacher,
KJV: And they asked him, saying,
INT: And they questioned him saying

Luke 20:27 V-AIA-3P
GRK: μὴ εἶναι ἐπηρώτησαν αὐτὸν
KJV: any resurrection; and they asked him,
INT: not there is they questioned him

Luke 21:7 V-AIA-3P
GRK: ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν
NAS: They questioned Him, saying, Teacher,
KJV: And they asked him, saying,
INT: they asked moreover him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page