ἐκβάλῃ
Englishman's Concordance
ἐκβάλῃ (ekbalē) — 5 Occurrences

Matthew 9:38 V-ASA-3S
GRK: θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς
NAS: of the harvest to send out workers
KJV: that he will send forth labourers
INT: harvest that he might send out workmen into

Matthew 12:20 V-ASA-3S
GRK: ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος
NAS: OUT, UNTIL HE LEADS JUSTICE
KJV: till he send forth judgment
INT: until anyhow he bring forth unto victory

Mark 7:26 V-ASA-3S
GRK: τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς
NAS: And she kept asking Him to cast the demon
KJV: that he would cast forth the devil
INT: the demon he should cast forth out of the

Luke 10:2 V-ASA-3S
GRK: ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν
NAS: of the harvest to send out laborers
KJV: that he would send forth labourers
INT: that workmen he might send out into the

John 10:4 V-ASA-3S
GRK: ἴδια πάντα ἐκβάλῃ ἔμπροσθεν αὐτῶν
NAS: When he puts forth all his own,
KJV: when he putteth forth his own
INT: own all he puts forth before them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1544
81 Occurrences


ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.
ἐκβαλλομένους — 1 Occ.
ἐκβάλλοντα — 2 Occ.
ἐκβάλλουσιν — 3 Occ.
ἐκβάλω — 3 Occ.
ἐκβαλὼν — 3 Occ.
ἐκβάλωσιν — 3 Occ.
ἐκβαλόντες — 2 Occ.
ἐκβαλοῦσα — 1 Occ.
ἐκβαλοῦσιν — 1 Occ.
ἐκβεβλήκει — 1 Occ.
ἐκβληθήσεται — 1 Occ.
ἐκβληθήσονται — 1 Occ.
ἐκβληθέντος — 1 Occ.
ἐξέβαλεν — 5 Occ.
ἐξέβαλλον — 1 Occ.
ἐξεβάλομεν — 1 Occ.
ἐξέβαλον — 7 Occ.
ἐξεβλήθη — 1 Occ.
Additional Entries
ἑκατονταετής — 1 Occ.
ἑκατονταπλασίονα — 3 Occ.
ἑκατοντάρχας — 1 Occ.
ἑκατοντάρχῃ — 4 Occ.
ἑκατοντάρχης — 8 Occ.
ἑκατονταρχῶν — 2 Occ.
ἑκατόνταρχον — 1 Occ.
ἑκατόνταρχος — 4 Occ.
Ἑκατοντάρχου — 1 Occ.
ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page