ἔχοντα
Englishman's Concordance
ἔχοντα (echonta) — 28 Occurrences

Matthew 9:36 V-PPA-NNP
GRK: πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
KJV: as sheep having no shepherd.
INT: sheep not having a shepherd

Matthew 18:8 V-PPA-NNP
GRK: δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς
NAS: lame, than to have two hands
KJV: maimed, rather than having two hands
INT: two feet having to be cast into

Matthew 18:9 V-PPA-NNP
GRK: δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς
NAS: with one eye, than to have two eyes
KJV: rather than having two
INT: two eyes having to be cast into

Mark 6:34 V-PPA-NNP
GRK: πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα καὶ
KJV: sheep not having a shepherd: and
INT: sheep not having a shepherd And

Mark 9:17 V-PPA-AMS
GRK: πρὸς σέ ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον
NAS: You my son, possessed with a spirit
KJV: my son, which hath a dumb spirit;
INT: to you having a spirit [that makes him] mute

Mark 9:43 V-PPA-AMS
GRK: δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς
NAS: crippled, than, having your two hands,
KJV: maimed, than having two hands
INT: two hands having to go away into

Mark 9:45 V-PPA-AMS
GRK: δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς
NAS: lame, than, having your two feet,
KJV: life, than having two feet
INT: two feet having to be cast into

Mark 9:47 V-PPA-AMS
GRK: δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς
NAS: with one eye, than, having two eyes,
KJV: with one eye, than having two eyes
INT: two eyes having to be cast into

Luke 12:5 V-PPA-AMS
GRK: τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν
NAS: He has killed, has authority
KJV: he hath killed hath power
INT: having killed has authority to cast

Luke 24:39 V-PPA-AMS
GRK: ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα
NAS: and bones as you see that I have.
KJV: ye see me have.
INT: me you see having

John 11:17 V-PPA-AMS
GRK: ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ
NAS: that he had already been in the tomb
KJV: that he had [lain] in
INT: already days having been in the

Acts 23:18 V-PPA-AMS
GRK: πρὸς σέ ἔχοντά τι λαλῆσαί
NAS: young man to you since he has something
KJV: unto thee, who hath something to say
INT: to you having something to say

Acts 23:29 V-PPA-AMS
GRK: ἢ δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα
NAS: their Law, but under no
KJV: but to have nothing
INT: or of chains having accusation

Acts 27:39 V-PPA-AMS
GRK: τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς
KJV: a certain creek with a shore, into
INT: a certain they noticed having a shore on

Romans 2:14 V-PPA-NNP
GRK: μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ
NAS: Gentiles who do not have the Law
KJV: the Gentiles, which have not the law,
INT: not law have by nature the things

Romans 2:20 V-PPA-AMS
GRK: διδάσκαλον νηπίων ἔχοντα τὴν μόρφωσιν
NAS: of the immature, having in the Law
KJV: of babes, which hast the form
INT: a teacher of infants having the form

1 Corinthians 8:10 V-PPA-AMS
GRK: σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν
NAS: sees you, who have knowledge,
KJV: thee which hast knowledge sit at meat
INT: you who have knowledge in

Colossians 2:23 V-PPA-NNP
GRK: λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν
NAS: which have, to be sure,
KJV: Which things have indeed a shew
INT: an appearance indeed having of wisdom in

1 Timothy 3:4 V-PPA-AMS
GRK: προϊστάμενον τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ
NAS: well, keeping his children
KJV: his own house, having his children in
INT: ruling children having in subjection

1 Timothy 5:25 V-PPA-NNP
GRK: τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ
KJV: and they that are otherwise
INT: those that otherwise are to be hid not

Hebrews 2:14 V-PPA-AMS
GRK: τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου
NAS: He might render powerless him who had the power
KJV: he might destroy him that had the power
INT: the power has of death

Hebrews 7:6 V-PPA-AMS
GRK: καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας
NAS: and blessed the one who had the promises.
KJV: and blessed him that had the promises.
INT: and him who had the promises

1 John 3:17 V-PPA-AMS
GRK: αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ
KJV: his brother have need, and
INT: of him need having and might shut up

Revelation 7:2 V-PPA-AMS
GRK: ἀνατολῆς ἡλίου ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ
NAS: of the sun, having the seal
KJV: the east, having the seal
INT: [the] rising of [the] sun having [the] seal of God

Revelation 8:9 V-PPA-NNP
GRK: θαλάσσῃ τὰ ἔχοντα ψυχάς καὶ
NAS: were in the sea and had life,
KJV: were in the sea, and had life, died;
INT: sea which have life and

Revelation 14:6 V-PPA-AMS
GRK: ἐν μεσουρανήματι ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον
NAS: in midheaven, having an eternal
KJV: the midst of heaven, having the everlasting
INT: in mid-heaven having [the] glad tidings everlasting

Revelation 18:1 V-PPA-AMS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην
NAS: from heaven, having great
KJV: from heaven, having great power;
INT: heaven having authority great

Revelation 20:1 V-PPA-AMS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα τὴν κλεῖν
NAS: from heaven, holding the key
KJV: heaven, having the key
INT: heaven having the key

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page