δίκαιον
Englishman's Concordance
δίκαιον (dikaion) — 19 Occurrences

Matthew 10:41 Adj-AMS
GRK: ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα
NAS: and he who receives a righteous man
KJV: he that receiveth a righteous man in
INT: he that receives a righteous [man] in [the] name

Matthew 20:4 Adj-ANS
GRK: ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν
NAS: and whatever is right I will give
KJV: whatsoever is right I will give you.
INT: if might be right I will give you

Matthew 20:7 Adj-NNS
GRK: ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε
KJV: is right, [that] shall ye receive.
INT: ever is right you shall receive

Matthew 23:35 Adj-NNS
GRK: πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ
NAS: [the guilt of] all the righteous blood
KJV: may come all the righteous blood shed
INT: all [the] blood righteous poured out upon

Mark 6:20 Adj-AMS
GRK: αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον
NAS: knowing that he was a righteous and holy
KJV: knowing that he was a just man and
INT: him [to be] a man righteous and holy

Luke 12:57 Adj-ANS
GRK: κρίνετε τὸ δίκαιον
NAS: initiative judge what is right?
KJV: judge ye not what is right?
INT: judge you what [is] right

Acts 3:14 Adj-AMS
GRK: ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε καὶ
NAS: the Holy and Righteous One and asked
KJV: the Holy One and the Just, and desired
INT: holy and righteous one denied and

Acts 4:19 Adj-NNS
GRK: αὐτούς Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον
NAS: to them, Whether it is right in the sight
KJV: it be right in the sight
INT: them Whether right it is before

Acts 22:14 Adj-AMS
GRK: ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι
NAS: and to see the Righteous One and to hear
KJV: see that Just One, and
INT: to see the Righteous One and to hear

Romans 3:26 Adj-AMS
GRK: εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα
NAS: so that He would be just and the justifier
KJV: he might be just, and
INT: being him righteous and justifying

Ephesians 6:1 Adj-NNS
GRK: γάρ ἐστιν δίκαιον
NAS: in the Lord, for this is right.
KJV: this is right.
INT: indeed is right

Philippians 1:7 Adj-NNS
GRK: καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο
NAS: For it is only right for me to feel
KJV: Even as it is meet for me to think
INT: as it is right for me this

Colossians 4:1 Adj-ANS
GRK: κύριοι τὸ δίκαιον καὶ τὴν
NAS: to your slaves justice and fairness,
KJV: unto [your] servants that which is just and
INT: Masters that which [is] righteous and that which

2 Thessalonians 1:6 Adj-NNS
GRK: εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ
NAS: For after all it is [only] just for God
KJV: Seeing [it is] a righteous thing with
INT: if at least righteous [it is] with God

Titus 1:8 Adj-AMS
GRK: φιλάγαθον σώφρονα δίκαιον ὅσιον ἐγκρατῆ
NAS: sensible, just, devout,
KJV: sober, just, holy,
INT: a lover of good self-controlled righteous holy disciplined

James 5:6 Adj-AMS
GRK: ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον οὐκ ἀντιτάσσεται
NAS: and put to death the righteous [man]; he does not resist
KJV: [and] killed the just; [and] he doth
INT: you killed the righteous not he does resist

2 Peter 1:13 Adj-ANS
GRK: δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι
NAS: I consider it right, as long as I am
KJV: Yea, I think it meet, as long as I am
INT: right moreover I esteem it

2 Peter 2:7 Adj-NNS
GRK: καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον
NAS: and [if] He rescued righteous Lot,
KJV: And delivered just Lot, vexed
INT: and righteous Lot oppressed

1 John 2:1 Adj-AMS
GRK: Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον
NAS: Jesus Christ the righteous;
KJV: Jesus Christ the righteous:
INT: Jesus Christ [the] righteous

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page