δεξιῶν
Englishman's Concordance
δεξιῶν (dexiōn) — 23 Occurrences

Matthew 20:21 Adj-GMP
GRK: εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ
NAS: one on Your right and one
KJV: on thy right hand, and the other
INT: one on [the] right hand of you and

Matthew 20:23 Adj-GMP
GRK: καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ
NAS: but to sit on My right and on [My] left,
KJV: on my right hand, and on
INT: to sit on [the] right hand of me and

Matthew 22:44 Adj-GMP
GRK: Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως
NAS: SIT AT MY RIGHT HAND, UNTIL
KJV: on my right hand, till I make
INT: Sit on [the] right hand of me until

Matthew 25:33 Adj-GMP
GRK: πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ
NAS: the sheep on His right, and the goats
KJV: on his right hand, but the goats
INT: [the] sheep on [the] right hand of him

Matthew 25:34 Adj-GMP
GRK: τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ Δεῦτε
NAS: to those on His right, 'Come,
KJV: his right hand, Come,
INT: to those on [the] right hand of him Come

Matthew 26:64 Adj-GMP
GRK: καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως
NAS: SITTING AT THE RIGHT HAND OF POWER,
KJV: on the right hand of power,
INT: sitting at [the] right hand of Power

Matthew 27:38 Adj-GMP
GRK: εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς
NAS: with Him, one on the right and one
KJV: one on the right hand, and another
INT: one at [the] right hand and one

Mark 10:37 Adj-GMP
GRK: σου ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς
NAS: one on Your right and one
KJV: on thy right hand, and the other
INT: of [us] at your right hand and one

Mark 10:40 Adj-GMP
GRK: καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ
NAS: But to sit on My right or
KJV: on my right hand and on
INT: [the] to sit at [the] right hand of me or

Mark 12:36 Adj-GMP
GRK: Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως
NAS: SIT AT MY RIGHT HAND, UNTIL
KJV: on my right hand, till I make
INT: Sit at right hand of me until

Mark 14:62 Adj-GMP
GRK: ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς
NAS: SITTING AT THE RIGHT HAND OF POWER,
KJV: on the right hand of power,
INT: of man at [the] right hand sitting of the

Mark 15:27 Adj-GMP
GRK: ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα
NAS: with Him, one on His right and one
KJV: on his right hand, and
INT: one at [the] right hand and one

Mark 16:19 Adj-GMP
GRK: ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ
NAS: and sat down at the right hand of God.
KJV: sat on the right hand of God.
INT: sat at [the] right hand of God

Luke 1:11 Adj-GMP
GRK: ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου
NAS: to him, standing to the right of the altar
KJV: on the right side of the altar
INT: standing at [the] right of the altar

Luke 20:42 Adj-GMP
GRK: Κάθου ἐκ δεξιῶν μου
NAS: TO MY LORD, SIT AT MY RIGHT HAND,
KJV: on my right hand,
INT: Sit at [the] right hand of me

Luke 22:69 Adj-GMP
GRK: καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως
NAS: WILL BE SEATED AT THE RIGHT HAND of the power
KJV: on the right hand of the power
INT: sitting at [the] right hand of the power

Luke 23:33 Adj-GMP
GRK: μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ
NAS: one on the right and the other
KJV: one on the right hand, and the other
INT: indeed on [the] right one moreover

Acts 2:25 Adj-GMP
GRK: ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν
NAS: IN MY PRESENCE; FOR HE IS AT MY RIGHT HAND, SO
KJV: on my right hand, that I should
INT: because at [the] right hand of me he is

Acts 2:34 Adj-GMP
GRK: Κάθου ἐκ δεξιῶν μου
NAS: TO MY LORD, SIT AT MY RIGHT HAND,
KJV: on my right hand,
INT: Sit at [the] right hand of me

Acts 7:55 Adj-GMP
GRK: ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ
NAS: standing at the right hand of God;
KJV: standing on the right hand of God,
INT: standing at the right hand of God

Acts 7:56 Adj-GMP
GRK: ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ
NAS: standing at the right hand of God.
KJV: standing on the right hand of God.
INT: of man at the right [hand] standing

2 Corinthians 6:7 Adj-GMP
GRK: δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν
NAS: of righteousness for the right hand and the left,
KJV: of righteousness on the right hand and
INT: of righteousness on the right hand and left

Hebrews 1:13 Adj-GMP
GRK: Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως
NAS: SIT AT MY RIGHT HAND, UNTIL
KJV: on my right hand, until I make
INT: Sit at [the] right hand of me until

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page