ἄρτους
Englishman's Concordance
ἄρτους (artous) — 30 Occurrences

Matthew 12:4 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως
NAS: the consecrated bread, which
KJV: and did eat the shewbread, which was
INT: and the loaves of the presentation

Matthew 14:17 N-AMP
GRK: μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο
NAS: only five loaves and two fish.
KJV: but five loaves, and two
INT: not five loaves and two

Matthew 14:19 N-AMP
GRK: τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς
NAS: the five loaves and the two
KJV: took the five loaves, and the two
INT: the five loaves and the

Matthew 14:19 N-AMP
GRK: μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ
NAS: [the food], and breaking the loaves He gave
KJV: and gave the loaves to [his] disciples,
INT: disciples the loaves and

Matthew 15:34 N-AMP
GRK: Ἰησοῦς Πόσους ἄρτους ἔχετε οἱ
NAS: to them, How many loaves do you have?
KJV: How many loaves have ye?
INT: Jesus How many loaves have you

Matthew 15:36 N-AMP
GRK: τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς
NAS: the seven loaves and the fish;
KJV: the seven loaves and
INT: the seven loaves and the

Matthew 16:5 N-AMP
GRK: πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν
NAS: to bring [any] bread.
KJV: they had forgotten to take bread.
INT: other side they forgot bread to take

Matthew 16:7 N-AMP
GRK: λέγοντες ὅτι Ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν
NAS: we did not bring [any] bread.
KJV: we have taken no bread.
INT: saying Because bread not we took

Matthew 16:8 N-AMP
GRK: ὀλιγόπιστοι ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε
NAS: that you have no bread?
KJV: ye have brought no bread?
INT: O [you] of little faith because bread not you took

Matthew 16:9 N-AMP
GRK: τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων
NAS: the five loaves of the five thousand,
KJV: the five loaves of the five thousand,
INT: the five loaves for the five thousand

Matthew 16:10 N-AMP
GRK: τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων
NAS: the seven loaves of the four thousand,
KJV: the seven loaves of the four thousand,
INT: the seven loaves for the four thousand

Mark 2:26 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως
NAS: the consecrated bread, which
KJV: and did eat the shewbread, which is
INT: and the bread of the presentation

Mark 6:37 N-AMP
GRK: δηναρίων διακοσίων ἄρτους καὶ δώσομεν
NAS: denarii on bread and give
KJV: pennyworth of bread, and
INT: denarii two hundred of bread and give

Mark 6:38 N-AMP
GRK: Πόσους ἔχετε ἄρτους ὑπάγετε ἴδετε
NAS: to them, How many loaves do you have?
KJV: unto them, How many loaves have ye? go
INT: How many have you loaves go see

Mark 6:41 N-AMP
GRK: τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς
NAS: the five loaves and the two
KJV: the five loaves and
INT: the five loaves and the

Mark 6:41 N-AMP
GRK: κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου
NAS: [the food] and broke the loaves and He kept giving
KJV: and brake the loaves, and gave
INT: broke the loaves and gave

Mark 6:44 N-AMP
GRK: φαγόντες τοὺς ἄρτους πεντακισχίλιοι ἄνδρες
NAS: men who ate the loaves.
KJV: they that did eat of the loaves were
INT: having eaten of the loaves five thousand men

Mark 7:2 N-AMP
GRK: ἐσθίουσιν τοὺς ἄρτους
NAS: were eating their bread with impure
KJV: eat bread with defiled,
INT: eating the bread

Mark 8:5 N-AMP
GRK: Πόσους ἔχετε ἄρτους οἱ δὲ
NAS: them, How many loaves do you have?
KJV: them, How many loaves have ye? And
INT: How many have you loaves and

Mark 8:6 N-AMP
GRK: τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν
NAS: the seven loaves, He gave thanks
KJV: the seven loaves, and gave thanks,
INT: the seven loaves having given thanks he broke

Mark 8:14 N-AMP
GRK: ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους καὶ εἰ
NAS: to take bread, and did not have
KJV: to take bread, neither
INT: they forgot to take loaves and if

Mark 8:16 N-AMP
GRK: ἀλλήλους ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχουσιν
NAS: [the fact] that they had no bread.
KJV: we have no bread.
INT: one another Because bread not they have

Mark 8:17 N-AMP
GRK: διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε
NAS: no bread? Do you not yet
KJV: ye have no bread? perceive ye not yet,
INT: reason you because loaves not you have

Mark 8:19 N-AMP
GRK: τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς
NAS: the five loaves for the five thousand,
KJV: the five loaves among
INT: the five loaves I broke for

Luke 6:4 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως
NAS: the consecrated bread which
KJV: and eat the shewbread, and gave
INT: and the bread of the presence

Luke 9:16 N-AMP
GRK: τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς
NAS: the five loaves and the two
KJV: he took the five loaves and the two
INT: the five loaves and the

Luke 11:5 N-AMP
GRK: μοι τρεῖς ἄρτους
NAS: lend me three loaves;
KJV: me three loaves;
INT: me three loaves

John 6:5 N-AMP
GRK: Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν
NAS: are we to buy bread, so
KJV: Whence shall we buy bread, that these
INT: from where shall we buy bread that might eat

John 6:9 N-AMP
GRK: ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ
NAS: five barley loaves and two fish,
KJV: five barley loaves, and two
INT: has five loaves barley and

John 6:11 N-AMP
GRK: οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς
NAS: took the loaves, and having given thanks,
KJV: took the loaves; and
INT: moreover the loaves Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page