ἄλλα
Englishman's Concordance
ἄλλα (alla) — 16 Occurrences

Matthew 13:5 Adj-NNP
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν
NAS: Others fell on the rocky
INT: other moreover fell

Matthew 13:7 Adj-NNP
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν
NAS: Others fell among
KJV: And some fell among
INT: other moreover fell

Matthew 13:8 Adj-NNP
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν
NAS: And others fell on the good
KJV: But other fell into
INT: other moreover fell

Matthew 25:16 Adj-ANP
GRK: καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε
NAS: five more talents.
KJV: and made [them] other five talents.
INT: and made more five

Matthew 25:17 Adj-ANP
GRK: δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο
NAS: [talents] gained two more.
KJV: also gained other two.
INT: two gained more two

Matthew 25:20 Adj-ANP
GRK: λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα
NAS: five more talents,
KJV: came and brought other five talents,
INT: having received brought to [him] other five talents

Matthew 25:20 Adj-ANP
GRK: παρέδωκας ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα
NAS: I have gained five more talents.'
KJV: five talents more.
INT: you did deliver behold more five talents

Matthew 25:22 Adj-ANP
GRK: παρέδωκας ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα
NAS: I have gained two more talents.'
KJV: I have gained two other talents beside
INT: you did deliver behold more two talents

Mark 4:8 Adj-NNP
GRK: καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς
NAS: Other [seeds] fell into the good
KJV: And other fell on
INT: And another fell into

Mark 4:36 Adj-NNP
GRK: πλοίῳ καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν
NAS: just as He was; and other boats
KJV: with him other little ships.
INT: boat also other boats were

Mark 7:4 Adj-NNP
GRK: ἐσθίουσιν καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν
NAS: themselves; and there are many other things
KJV: And many other things there be, which
INT: they eat and other things many there are

Mark 7:8 Adj-ANP
GRK: ποτηρίων καὶ ἀλλὰ παρόμοια τοιαῦτα
KJV: and many other such like things
INT: cups and other like [things] such

John 10:16 Adj-ANP
GRK: καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω
NAS: I have other sheep, which
KJV: And other sheep I have,
INT: And other sheep I have

John 20:30 Adj-ANP
GRK: οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν
NAS: Therefore many other signs Jesus
KJV: And many other signs truly
INT: therefore also other signs did

John 21:25 Adj-NNP
GRK: δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ
NAS: many other things
KJV: also many other things which Jesus
INT: moreover also other things many whatever

2 Corinthians 1:13 Adj-ANP
GRK: οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν
NAS: nothing else to you than
KJV: none other things unto you,
INT: nothing indeed other things do we write to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page