Nehemias 10
Dansk (1917 / 1931)
1Den beseglede Skrivelse er underskrevet af: Statholderen Nehemias, Hakaljas Søn, og Zidkija, 2Seraja, Azarja, Jirmeja, 3Pasjhur, Amarja, Malkija, 4Hattusj, Sjebanja, Malluk, 5Harim, Meremot, Obadja, 6Daniel, Ginneton, Baruk, 7Mesjullam, Abija, Mijjamin, 8Ma'azja, Bilgaj og Sjemaja det var Præsterne. 9Leviterne Jesua, Azanjas Søn, Binnuj af Henadads Sønner, Kadmiel 10og deres Brødre Sjebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, 11Mika, Rehob, Hasjabja, 12Zakkur, Sjerebja, Sjebanja, 13Hodija, Bani og Beninu. 14Folkets Overhoveder Par'osj, Pahat-Moab, Elam, Zattu, Bani, 15Bunni Azgad, Bebaj, 16Adonija, Bigvaj, Adin, 17Ater, Hizkija, Azzur, 18Hodija, Hasjum, Bezaj, 19Harif, Anatot, Nebaj, 20Magpiasj, Mesjullam, Hezir, 21Mesjezab'el, Zadok Jaddua, 22Pelatja, Hanan, Anaja, 23Hosea, Hananja, Hassjub, 24Hallohesj, Pilha, Sjobek, 25Rehum, Hasjabna, Ma'aseja, 26Ahija, Hanan, Anan, 27Malluk, Harim og Ba'ana.

28Og det øvrige Folk, Præsterne, Leviterne, Dørvogterne, Sangerne, Tempeltrællene og alle de, der har skilt sig ud fra Hedningerne for at holde sig til Guds Lov, med deres Hustruer, Sønner og Døtre, for saa vidt de har Forstand til at fatte det, 29slutter sig til deres højere staaende Brødre og underkaster sig Forbandelsen og Eden om at ville følge Guds Lov, der er givet os ved Guds Tjener Moses, og overholde og udføre alle HERRENS, vor Herres, Bud, Bestemmelser og Anordninger: 30Vi vil ikke give Hedningerne i Landet vore Døtre eller tage deres Døtre til Hustruer for vore Sønner; 31vi vil ikke paa Sabbaten eller nogen Helligdag købe noget af Hedningerne i Landet, naar de paa Sabbaten kommer med deres Varer og al Slags Korn og falbyder det; vi vil hvert syvende Aar lade Landet ligge hen og give Afkald paa enhver Fordring;

32vi vil paatage os en aarlig Skat paa en Tredjedel Sekel til Tjenesten i vor Guds Hus, 33til Skuebrødene, det daglige Afgrødeoffer, det daglige Brændoffer, Ofrene paa Sabbaterne, Nymaanedagene og Højtiderne, Helligofrene og Syndofrene til Soning for Israel og til alt Arbejde ved vor Guds Hus.

34Hvad Brænde der ydes, har vi, Præsterne, Leviterne og Folket, kastet Lod om at bringe til vor Guds Hus, Fædrenehus for Fædrenehus, til fastsat Tid Aar efter Aar for at skaffe Ild paa HERREN vor Guds Alter, som det er foreskrevet i Loven. 35Vi vil Aar for Aar bringe Førstegrøden af vor Jord og af alle Frugttræer til HERRENS Hus, 36og vi vil bringe det førstefødte af vore Sønner og vort Kvæg, som det er foreskrevet i Loven, og det førstefødte af vort Hornkvæg og Smaakvæg til vor Guds Hus til Præsterne, som gør Tjeneste i vor Guds Hus; 37og Førstegrøden af vort Grovmel og af Frugten af alle Slags Træer, af Most og Olie vil vi bringe til Kamrene i vor Guds Hus til Præsterne og Tienden af vore Marker til Leviterne. Leviterne samler selv Tienden ind i alle de Byer, hvor vi har vort Agerbrug; 38og Præsten, Arons Søn, er til Stede hos Leviterne, naar de indsamler Tienden; og Leviterne bringer Tiende af Tienden til vor Guds Hus, til Forraadshusets Kamre. 39Thi Israeliterne og Levis Efterkommere bringer Offerydelsen af Kornet, Mosten og Olien til Kamrene, hvor Helligdommens Kar og de tjenstgørende Præster, Dørvogterne og Sangerne er. Vi vil saaledes ikke svigte vor Guds Hus.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Nehemiah 9
Top of Page
Top of Page