Mashali 4
Proverbs 4 WLC
1שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה׃

2כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל־תעזבו׃

3כי־בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי׃

4וירני ויאמר לי יתמך־דברי לבך שמר מצותי וחיה׃

5קנה חכמה קנה בינה אל־תשכח ואל־תט מאמרי־פי׃

6אל־תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך׃

7ראשית חכמה קנה חכמה ובכל־קנינך קנה בינה׃

8סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃

9תתן לראשך לוית־חן עטרת תפארת תמגנך׃

10שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים׃

11בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי־ישר׃

12בלכתך לא־יצר צעדך ואם־תרוץ לא תכשל׃

13החזק במוסר אל־תרף נצרה כי־היא חייך׃

14בארח רשעים אל־תבא ואל־תאשר בדרך רעים׃

15פרעהו אל־תעבר־בו שטה מעליו ועבור׃

16כי לא ישנו אם־לא ירעו ונגזלה נתם אם־לא [יכשולו כ] (יכשילו׃ ק)

17כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו׃

18וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד־נכון היום׃

19דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו׃ פ

20בני לדברי הקשיבה לאמרי הט־אזנך׃

21אל־יליזו מעיניך מרם בתוך לבבך׃

22כי־חיים הם למצאיהם ולכל־בשרו מרפא׃

23מכל־משמר נצר לבך כי־ממנו תוצאות חיים׃

24הסר ממך עקשות פה ולזות פתים הרחק ממך׃

25עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך׃

26פלס מעגל רגלך וכל־דרכיך יכנו׃

27אל־תט־ימין ושמאול הסר רגלך מרע׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Proverbs 3
Top of Page
Top of Page