7230. rob
Strong's Exhaustive Concordance
abundance, all, common sort, excellent, greatly huge, be increased

From rabab; abundance (in any respect) -- abundance(- antly), all, X common (sort), excellent, great(-ly, -ness, number), huge, be increased, long, many, more in number, most, much, multitude, plenty(-ifully), X very (age).

see HEBREW rabab

Forms and Transliterations
בְּרָב־ בְּרֹ֖ב בְּרֹ֣ב בְּרֹ֤ב בְּרֹ֥ב בְּרֹ֧ב בְרֹ֤ב בְרֹ֥ב ברב ברב־ הֲרֹ֣ב הרב וְרָב־ וְרֹ֖ב וְרֹ֣ב וְרֹ֥ב וְרֹב־ וּֽבַבָּקָ֡ר וּבְרֹ֖ב וּבְרֹ֣ב וּבְרֹ֥ב וּכְרֹ֥ב וּמֵרֹ֣ב וּמֵרֹ֥ב ובבקר וברב וכרב ומרב ורב ורב־ יִ֧רֶ֞ב ירב כְּרֹ֣ב כְּרֹ֥ב כרב לְרֹ֣ב לָ֠רֹב לָר֔וֹב לָרֹ֑ב לָרֹ֔ב לָרֹ֖ב לָרֹ֛ב לָרֹ֜ב לָרֹ֣ב לָרֹ֥ב לָרֹֽב׃ לָרֹב֒ לָרֹב֙ לָרֽוֹב׃ לרב לרב׃ לרוב לרוב׃ מֵ֭רֹב מֵֽרֻבְּכֶ֞ם מֵרֹ֖ב מֵרֹ֛ב מֵרֹ֣ב מֵרֹ֤ב מֵרֹ֥ב מֵרֹֽב׃ מֵרֹב֙ מרב מרב׃ מרבכם רָב־ רֹ֣ב רֹ֥ב רֹב־ רב רב־ bə·rāḇ- bə·rōḇ ḇə·rōḇ bərāḇ- beRo bərōḇ ḇərōḇ berov hă·rōḇ haRo hărōḇ kə·rōḇ keRo kərōḇ lā·rō·wḇ lā·rōḇ laRo lārōḇ laRov lārōwḇ lə·rōḇ leRo lərōḇ mê·rōḇ mê·rub·bə·ḵem meRo mêrōḇ merubbeChem mêrubbəḵem rāḇ- ro rōḇ rōḇ- rov ū·ḇab·bā·qār ū·ḇə·rōḇ ū·ḵə·rōḇ ū·mê·rōḇ ūḇabbāqār ūḇərōḇ ucheRo ūḵərōḇ umeRo ūmêrōḇ uvabbaKar uveRo veRo verov wə·rāḇ- wə·rōḇ wə·rōḇ- wərāḇ- wərōḇ wərōḇ- yi·reḇ yireḇ yiRev
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
7229
Top of Page
Top of Page