3533. kabash
Strong's Exhaustive Concordance
bring into bondage, force, keep under, subdue, bring into subjection

A primitive root; to tread down; hence, negatively, to disregard; positively, to conquer, subjugate, violate -- bring into bondage, force, keep under, subdue, bring into subjection.

Forms and Transliterations
וְכִבְשֻׁ֑הָ וְכָֽבְשׁוּ֙ וְנִכְבְּשָׁ֥ה וְנִכְבְּשָׁ֨ה וַֽיִּכְבְּשׁ֔וּם וַתִּכְבְּשׁ֣וּ ויכבשום וכבשה וכבשו ונכבשה ותכבשו יִכְבֹּ֖שׁ יכבש כִּבֵּֽשׁ׃ כֹ֠בְשִׁים כבש׃ כבשים לִכְבֹּ֛שׁ לִכְבּ֧וֹשׁ לכבוש לכבש נִכְבְּשָׁ֖ה נִכְבָּשׁוֹת֙ נכבשה נכבשות Choeshim kib·bêš kibbêš kibBesh ḵō·ḇə·šîm ḵōḇəšîm lichBoosh lichBosh liḵ·bō·wōš liḵ·bōš liḵbōš liḵbōwōš nichbashOt nichbeShah niḵ·bā·šō·wṯ niḵ·bə·šāh niḵbāšōwṯ niḵbəšāh vaiyichbeShum vattichbeShu vechaveShu vechivShuha venichbeShah wat·tiḵ·bə·šū wattiḵbəšū way·yiḵ·bə·šūm wayyiḵbəšūm wə·ḵā·ḇə·šū wə·ḵiḇ·šu·hā wə·niḵ·bə·šāh wəḵāḇəšū wəḵiḇšuhā wəniḵbəšāh yichBosh yiḵ·bōš yiḵbōš
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
3532
Top of Page
Top of Page