3526. kabas
Strong's Exhaustive Concordance
fuller, washing

A primitive root; to trample; hence, to wash (properly, by stamping with the feet), whether literal (including the fulling process) or figurative -- fuller, wash(-ing).

Forms and Transliterations
הֻכַּבֵּ֣ס הכבס וְ֠כִבֶּס וְכִ֨בְּס֔וּ וְכִבְּס֖וּ וְכִבְּס֥וּ וְכִבֶּ֣ס וְכִבֶּ֥ס וְכִבֶּ֧ס וְכִבֶּ֨ס וְכִבֶּס֩ וְכִבַּסְתֶּ֧ם וְכֻבַּ֥ס וַֽיְכַבְּס֖וּ וַֽיְכַבְּסוּ֙ ויכבסו וכבס וכבסו וכבסתם יְכַבֵּ֔ס יְכַבֵּ֖ס יְכַבֵּ֣ס יְכַבֵּ֤ס יְכַבֵּ֥ס יְכַבֵּ֧ס יכבס כִּבֵּ֤ס כִבֵּ֔ס כַּבְּסִ֨י כַּבְּסֵ֣נִי כבס כבסי כבסני כוֹבֵֽס׃ כובס׃ מְכַבְּסִֽים׃ מכבסים׃ תְּ֝כַבְּסֵ֗נִי תְּכַבְּסִי֙ תְּכַבֵּ֔ס תְּכַבֵּ֖ס תכבס תכבסי תכבסני chibBes choVes huk·kab·bês hukkabBes hukkabbês kab·bə·sê·nî kab·bə·sî kabbeSeni kabbəsênî kabbeSi kabbəsî kib·bês ḵib·bês kibBes kibbês ḵibbês ḵō·w·ḇês ḵōwḇês mə·ḵab·bə·sîm mechabbeSim məḵabbəsîm tə·ḵab·bə·sê·nî tə·ḵab·bə·sî tə·ḵab·bês techabBes techabbeSeni techabbeSi təḵabbês təḵabbəsênî təḵabbəsî vaychabbeSu vechibbasTem vechibBes vechibbeSu vechubBas way·ḵab·bə·sū wayḵabbəsū wə·ḵib·bas·tem wə·ḵib·bə·sū wə·ḵib·bes wə·ḵub·bas wəḵibbastem wəḵibbes wəḵibbəsū wəḵubbas yə·ḵab·bês yechabBes yəḵabbês
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
3525
Top of Page
Top of Page