689. Ἀράμ (Aram)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 689. Ἀράμ (Aram) — 4 Occurrences

Matthew 1:3 N
GRK: ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ
NAS: and Hezron the father of Ram.
KJV: Esrom begat Aram;
INT: was father of Ram

Matthew 1:4 N
GRK: Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν
NAS: Ram was the father of Amminadab,
KJV: And Aram begat Aminadab;
INT: Ram moreover was father of

Luke 3:33 N
GRK: Ἀμιναδὰβ τοῦ Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ
NAS: the son of Admin, the son of Ram, the son of Hezron,
KJV: Which was [the son] of Aminadab, which was [the son] of Aram, which was [the son] of Esrom,
INT: of Amminadab of Admin of Arni

Luke 3:33 Noun-GMS
GRK: Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ τοῦ Ἑσρὼμ
INT: of Admin of Arni of Hezron

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page