5118. τοσοῦτος (tosoutos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5118. τοσοῦτος (tosoutos) — 20 Occurrences

Matthew 8:10 DPro-AFS
GRK: παρ' οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν
NAS: to you, I have not found such great faith
KJV: not found so great faith, no, not
INT: except no one so great faith in

Matthew 15:33 DPro-NMP
GRK: ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι
NAS: to Him, Where would we get so many
KJV: Whence should we have so much bread in
INT: a secluded place loaves so many as to satisfy

Matthew 15:33 DPro-AMS
GRK: χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον
NAS: would we get so many loaves
KJV: as to fill so great a multitude?
INT: to satisfy a crowd so great

Luke 7:9 DPro-AFS
GRK: τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον
NAS: have I found such great faith.
KJV: I have not found so great faith,
INT: Israel so great faith did I find

Luke 15:29 DPro-ANP
GRK: αὐτοῦ Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω
NAS: Look! For so many years
KJV: Lo, these many years
INT: of himself Behold so many years I serve

John 6:9 DPro-AMP
GRK: ἐστιν εἰς τοσούτους
NAS: are these for so many people?
KJV: they among so many?
INT: are for so many

John 12:37 DPro-ANP
GRK: Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ
NAS: But though He had performed so many signs
KJV: had done so many miracles
INT: so many moreover of him

John 14:9 DPro-AMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς τοσούτῳ χρόνῳ μεθ'
NAS: to him, Have I been so long with you, and [yet] you have not come to know
KJV: Have I been so long time
INT: Jesus So long a time with

John 21:11 DPro-GMP
GRK: τριῶν καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ
NAS: and fifty-three; and although there were so many, the net
KJV: and for all there were so many, yet was
INT: three although so many there were not

Acts 5:8 DPro-GNS
GRK: μοι εἰ τοσούτου τὸ χωρίον
NAS: the land for such and such a price?
KJV: the land for so much? And
INT: me if for so much the land

Acts 5:8 DPro-GNS
GRK: εἶπεν Ναί τοσούτου
NAS: for such and such a price? And she said,
KJV: she said, Yea, for so much.
INT: she said Yes for so much

1 Corinthians 14:10 DPro-NNP
GRK: τοσαῦτα εἰ τύχοι
NAS: There are, perhaps, a great many kinds
KJV: it may be, so many kinds
INT: So many if it may be

Galatians 3:4 DPro-ANP
GRK: τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ
NAS: Did you suffer so many things in vain--
KJV: Have ye suffered so many things in vain?
INT: So many things did you suffer in vain

Hebrews 1:4 DPro-DMS
GRK: τοσούτῳ κρείττων γενόμενος
NAS: having become as much better
KJV: Being made so much better than
INT: by so much better having become

Hebrews 4:7 DPro-AMS
GRK: λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον καθὼς
NAS: David after so long a time just
KJV: To day, after so long a time; as
INT: saying after so long a time according as

Hebrews 7:22 DPro-ANS
GRK: κατὰ τοσοῦτο καὶ κρείττονος
NAS: so much the more also
KJV: By so much was Jesus
INT: by so much also of a better

Hebrews 10:25 DPro-DNS
GRK: παρακαλοῦντες καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ
NAS: but encouraging [one another]; and all the more
KJV: [one another]: and so much the more,
INT: encouraging [one another] and by so much [the] more as

Hebrews 12:1 DPro-ANS
GRK: καὶ ἡμεῖς τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον
NAS: since we have so great a cloud
KJV: compassed about with so great a cloud
INT: also we so great having encompassing

Revelation 18:7 DPro-ANS
GRK: καὶ ἐστρηνίασεν τοσοῦτον δότε αὐτῇ
NAS: and lived sensuously, to the same degree give
KJV: lived deliciously, so much torment
INT: and lived luxuriously so much give to her

Revelation 18:17 DPro-NMS
GRK: ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος καὶ
NAS: hour such great wealth
KJV: hour so great riches
INT: was made desolate so great riches And

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page