5091. τιμάω (timaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5091. τιμάω (timaó) — 21 Occurrences

Matthew 15:4 V-PMA-2S
GRK: θεὸς εἶπεν Τίμα τὸν πατέρα
NAS: said, HONOR YOUR FATHER
KJV: commanded, saying, Honour thy father
INT: God commanded Honor the Father

Matthew 15:6 V-FIA-3S
GRK: οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα
INT: no not he should honor the father

Matthew 15:8 V-PIA-3S
GRK: χείλεσίν με τιμᾷ ἡ δὲ
NAS: PEOPLE HONORS ME WITH THEIR LIPS,
KJV: and honoureth me
INT: lips me it honors with the moreover

Matthew 19:19 V-PMA-2S
GRK: Τίμα τὸν πατέρα
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER;
KJV: Honour thy father
INT: Honor the Father

Matthew 27:9 V-RPM/P-GMS
GRK: τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο
NAS: OF THE ONE WHOSE PRICE HAD BEEN SET
KJV: the price of him that was valued, whom
INT: price of him who was set a price on whom they set a price on

Matthew 27:9 V-AIM-3P
GRK: τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν
NAS: PRICE HAD BEEN SET by the sons
KJV: the children of Israel did value;
INT: was set a price on whom they set a price on by [the] sons

Mark 7:6 V-PIA-3S
GRK: χείλεσίν με τιμᾷ ἡ δὲ
NAS: PEOPLE HONORS ME WITH THEIR LIPS,
KJV: people honoureth me
INT: lips me honor but

Mark 7:10 V-PMA-2S
GRK: γὰρ εἶπεν Τίμα τὸν πατέρα
NAS: said, HONOR YOUR FATHER
KJV: Moses said, Honour thy father
INT: indeed said Honor the Father

Mark 10:19 V-PMA-2S
GRK: Μὴ ἀποστερήσῃς Τίμα τὸν πατέρα
NAS: Do not defraud, HONOR YOUR FATHER
KJV: Defraud not, Honour thy father
INT: not Do defraud honor the Father

Luke 18:20 V-PMA-2S
GRK: Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς Τίμα τὸν πατέρα
NAS: DO NOT BEAR FALSE WITNESS, HONOR YOUR FATHER
KJV: bear false witness, Honour thy
INT: not you should bear false witness honor the Father

John 5:23 V-PSA-3P
GRK: ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν
NAS: so that all will honor the Son even
KJV: all [men] should honour the Son,
INT: that all might honor the Son

John 5:23 V-PIA-3P
GRK: υἱὸν καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα
NAS: even as they honor the Father.
KJV: even as they honour the Father.
INT: Son even as they honor the Father

John 5:23 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν
NAS: the Father. He who does not honor the Son
KJV: the Father. He that honoureth not
INT: He that not is honoring the Son

John 5:23 V-PIA-3S
GRK: υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα
NAS: the Son does not honor the Father
KJV: not the Son honoureth not the Father
INT: Son not honors the Father

John 8:49 V-PIA-1S
GRK: ἔχω ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα
NAS: a demon; but I honor My Father,
KJV: a devil; but I honour my Father,
INT: have but I honor the Father

John 12:26 V-FIA-3S
GRK: ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ
NAS: serves Me, the Father will honor him.
KJV: will [my] Father honour.
INT: me serves will honor him the

Acts 28:10 V-AIA-3P
GRK: πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ
NAS: They also honored us with many
KJV: with many honours; and
INT: with many honors honored us and

Ephesians 6:2 V-PMA-2S
GRK: τίμα τὸν πατέρα
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER
KJV: Honour thy father
INT: Honor the Father

1 Timothy 5:3 V-PMA-2S
GRK: Χήρας τίμα τὰς ὄντως
NAS: Honor widows who are widows
KJV: Honour widows that are widows
INT: Widows highly value that [are] indeed

1 Peter 2:17 V-AMA-2P
GRK: πάντας τιμήσατε τὴν ἀδελφότητα
NAS: Honor all people, love
KJV: Honour all [men]. Love
INT: everyone show honor to the brotherhood

1 Peter 2:17 V-PMA-2P
GRK: τὸν βασιλέα τιμᾶτε
NAS: fear God, honor the king.
KJV: Fear God. Honour the king.
INT: the king honor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page