4929. συντάσσω (suntassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4929. συντάσσω (suntassó) — 3 Occurrences

Matthew 21:6 V-AIA-3S
GRK: ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ
NAS: just as Jesus had instructed them,
INT: having done as commanded them

Matthew 26:19 V-AIA-3S
GRK: μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ
NAS: as Jesus had directed them; and they prepared
KJV: as Jesus had appointed them; and
INT: disciples as directed them

Matthew 27:10 V-AIA-3S
GRK: κεραμέως καθὰ συνέταξέν μοι Κύριος
NAS: FIELD, AS THE LORD DIRECTED ME.
KJV: as the Lord appointed me.
INT: potter as directed me [the] Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page