4816. συλλέγω (sullegó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4816. συλλέγω (sullegó) — 8 Occurrences

Matthew 7:16 V-PIA-3P
GRK: αὐτούς μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν
NAS: Grapes are not gathered from thorn
KJV: their fruits. Do men gather grapes of
INT: them not Do they gather from thorns

Matthew 13:28 V-ASA-1P
GRK: οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά
NAS: us, then, to go and gather them up?'
KJV: and gather them up?
INT: then [that] having gone forth we should gather them

Matthew 13:29 V-PPA-NMP
GRK: μή ποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια
NAS: No; for while you are gathering up the tares,
KJV: lest while ye gather up the tares,
INT: not lest gathering the weeds

Matthew 13:30 V-AMA-2P
GRK: τοῖς θερισταῖς Συλλέξατε πρῶτον τὰ
NAS: First gather up the tares
KJV: to the reapers, Gather ye together first
INT: to the harvesters Gather first the

Matthew 13:40 V-PIM/P-3S
GRK: ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια
NAS: as the tares are gathered up and burned
KJV: the tares are gathered and
INT: As therefore is gathered the weeds

Matthew 13:41 V-FIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς
NAS: His angels, and they will gather out of His kingdom
KJV: and they shall gather out of
INT: of him and they will gather out of the

Matthew 13:48 V-AIA-3P
GRK: καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ
NAS: and they sat down and gathered the good
KJV: sat down, and gathered the good
INT: and having sat down they collected the good

Luke 6:44 V-PIA-3P
GRK: ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα οὐδὲ
NAS: fruit. For men do not gather figs
KJV: thorns men do not gather figs, nor
INT: from thorns do they gather figs nor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page