4388. προτίθεμαι (protithémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4388. προτίθεμαι (protithémi) — 3 Occurrences

Romans 1:13 V-AIM-1S
GRK: ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς
NAS: that often I have planned to come
KJV: oftentimes I purposed to come
INT: that many times I purposed to come to

Romans 3:25 V-AIM-3S
GRK: ὃν προέθετο ὁ θεὸς
NAS: God displayed publicly as a propitiation
KJV: God hath set forth [to be] a propitiation
INT: whom set forth God

Ephesians 1:9 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ
NAS: which He purposed in Him
KJV: which he hath purposed in
INT: of him which he purposed in himself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page