406. Ἀνδρέας (Andreas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 406. Ἀνδρέας (Andreas) — 13 Occurrences

Matthew 4:18 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν
NAS: Peter, and Andrew his brother,
KJV: Peter, and Andrew his brother,
INT: Peter and Andrew the brother

Matthew 10:2 N-NMS
GRK: Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς
NAS: Peter, and Andrew his brother;
KJV: Peter, and Andrew his brother;
INT: Peter and Andrew the brother

Mark 1:16 N-AMS
GRK: Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν
NAS: Simon and Andrew, the brother
KJV: Simon and Andrew his brother
INT: Simon and Andrew the brother

Mark 1:29 N-GMS
GRK: Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου
NAS: of Simon and Andrew, with James
KJV: of Simon and Andrew, with James
INT: of Simon and Andrew with James

Mark 3:18 N-AMS
GRK: καὶ Ἀνδρέαν καὶ Φίλιππον
NAS: and Andrew, and Philip,
KJV: And Andrew, and Philip,
INT: and Andrew and Philip

Mark 13:3 N-NMS
GRK: Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας
NAS: and John and Andrew were questioning
KJV: John and Andrew asked him
INT: John and Andrew

Luke 6:14 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν
NAS: Peter, and Andrew his brother;
KJV: Peter,) and Andrew his brother,
INT: Peter and Andrew the brother

John 1:40 N-NMS
GRK: Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς
NAS: [speak] and followed Him, was Andrew, Simon
KJV: him, was Andrew, Simon Peter's
INT: Was Andrew the brother

John 1:44 N-GMS
GRK: τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου
NAS: of the city of Andrew and Peter.
KJV: the city of Andrew and Peter.
INT: the city of Andrew and Peter

John 6:8 N-NMS
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς
NAS: of His disciples, Andrew, Simon
KJV: his disciples, Andrew, Simon Peter's
INT: disciples of him Andrew the brother

John 12:22 N-DMS
GRK: λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ ἔρχεται Ἀνδρέας
NAS: and told Andrew; Andrew
KJV: and telleth Andrew: and again
INT: tells Andrew came Andrew

John 12:22 N-NMS
GRK: Ἀνδρέᾳ ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος
NAS: Andrew; Andrew and Philip
KJV: and again Andrew and Philip
INT: Andrew came Andrew and Philip

Acts 1:13 N-NMS
GRK: Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας Φίλιππος καὶ
NAS: and James and Andrew, Philip
KJV: John, and Andrew, Philip, and
INT: James and Andrew Philip and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page