4017. περιβλέπω (periblepó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4017. περιβλέπω (periblepó) — 7 Occurrences

Mark 3:5 V-APM-NMS
GRK: καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ'
NAS: After looking around at them with anger,
KJV: And when he had looked round about on them
INT: And having looked around on them with

Mark 3:34 V-APM-NMS
GRK: καὶ περιβλεψάμενος τοὺς περὶ
NAS: Looking about at those
KJV: And he looked round about
INT: And having looked around on those who around

Mark 5:32 V-IIM-3S
GRK: καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν
NAS: And He looked around to see
KJV: And he looked round about to see
INT: And he looked around to see her who

Mark 9:8 V-APM-NMP
GRK: καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα
NAS: All at once they looked around and saw
KJV: suddenly, when they had looked round about, they saw
INT: And suddenly having looked around no longer no one

Mark 10:23 V-APM-NMS
GRK: Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus, looking around, said
KJV: Jesus looked round about, and saith
INT: And having looked around Jesus

Mark 11:11 V-APM-NMS
GRK: ἱερόν καὶ περιβλεψάμενος πάντα ὀψίας
NAS: [and came] into the temple; and after looking around at everything,
KJV: and when he had looked round about upon all things,
INT: temple and having looked around on all things late

Luke 6:10 V-APM-NMS
GRK: καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς
NAS: After looking around at them all,
KJV: And looking round about upon them
INT: And having looked around on all them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page